Koti
English
Arabic
Haku
Valikko

Seuraa
meitä

Aasia
Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka
Euraasia
Saharan etelä­puolinen Afrikka
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat

ALUEET JA PAINOPISTEET

CMI:n ohjelma keskittyy edistämään kestävää rauhaa kolmella maantieteellisellä alueella: Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, Euraasiassa, eli entisten neuvostotasavaltojen alueella sekä sen lähiympäristössä, ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Erityistä huomiota kiinnitämme sukupuolinäkökulmaan sekä naisten osallistumisen varmistamiseen konfliktinratkaisussa ja rauhanprosesseissa.

Konfliktien luonne on muuttunut yhä monimutkaisemmaksi. Niiden taustalla on monia poliittisia intressejä, ne koskettavat lukuisia eri tahoja ja niiden seuraukset ulottuvat yhä useammin, ellei aina, yli valtionrajojen. CMI:n kaltaiset valtioista riippumattomat toimijat tuovat konfliktinratkaisun kentälle ulottuvuuksia ja osaamista, joihin virallisilla toimijoilla ei aina ole edellytyksiä. Jokainen konteksti ja konflikti on ainutlaatuinen: niissä on mukana erilaisia toimijoita ja kiistoilla on oma historiansa, taustatekijänsä sekä dynamiikkansa. Siksi myös konfliktien ratkaisuun tähtäävät prosessit ovat ainutlaatuisia poliittisesta ja maantieteellisestä kontekstista riippuen.

Aasia
Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka
Euraasia
Saharan etelä­puolinen Afrikka
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat
Aasia on sekä maantieteellisesti että kulttuurisesti laaja ja monivivahteinen alue, jonka globaali rooli niin poliittisesti kuin taloudellisestikin kasvaa jatkuvasti. Aasian tämänhetkisiä konflikteja leimaa erityisesti nopean taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen tuoma epävakaus, jota eri valtioiden keskushallinnot omalta osaltaan pyrkivät hallitsemaan.

Kuten muillakin maantieteellisillä alueilla, paikallisesti leimahtavat konfliktit pysyvät harvoin eristäytyneinä laajemmilta vaikutuksilta; esimerkiksi uskontoon, etnisyyteen ja epätasa-arvoon liittyvät konfliktit löytävät helposti laajempaa globaalia kaikupohjaa niin kannatuksen kuin vastustuksen muodoissa.

Identiteetteihin perustuvien konfliktien politisoituminen vaikeuttaa rauhanprosessien vaikuttavuutta alueella. Aasian globaalin roolin kasvu yhdistyy niin alueelliseen kuin globaaliinkin taloudelliseen ja turvallisuuspoliittiseen kilpailuun. Tämä kilpailu on läsnä useissa alueen konflikteissa.

CMI on perustamassa alueellista Aasia-yksikköä vuonna 2019. Aasian osalta CMI:n toiminta tulee jatkamaan presidentti Ahtisaaren aiempaa työtä alueella. Vuonna 2005 solmittu rauhansopimus Acehin provinssissa Indonesiassa oli presidentti Ahtisaaren ja muiden rauhankumppaneiden tukema prosessi, joka tukee CMI:n tunnettuuta Aasiassa laajemmin. Alueellinen yksikkö on perusta CMI:n verkostojen ja asiantuntemuksen vaiheittaiselle kehittämiselle laajemmin Aasiassa.


Tukea tulitaukosopimuksen valvonnalle Myanmarissa

CMI:n työ Aasiassa keskittyy lähtökohtaisesti Myanmariin, jossa tuemme vuonna 2015 solmitun maanlaajuisen tulitaukosopimuksen valvontaa yhteistyössä kansallisen monitorointikomitean kanssa. CMI:n neuvonantajat toimivat osana kansallista rauhanprosessia keskittyen tulitauon valvontamekanismeihin ja näiden jatkuvaan kehittämiseen.

Lisäksi CMI tekee töitä uskottavien, rauhanomaisten ratkaisujen löytämiseksi Korean niemimaalla.


Aasia
Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka
Euraasia
Saharan etelä­puolinen Afrikka
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat

Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka
Vuonna 2011 puhjenneen arabikevään vaikutukset näkyvät yhä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maissa. Kansannousuihin johtaneet ongelmat ovat jääneet ratkaisematta, ja alueen valtioiden vaikeudet puuttua olemassa oleviin haasteisiin ovat entisestään horjuttaneet alueen vakautta.

CMI työskentelee Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa edistääkseen vuoropuhelua ja tukeakseen paikallisesti johdettuja rauhanpyrkimyksiä. Alueen haasteisiin on mahdollista löytää kestäviä ratkaisuja vain jos muutostyöhön osallistuminen on mahdollista kaikille rauhan kannalta olennaisille tahoille. CMI tukee ja ohjaa ratkaisukeskeistä vuoropuhelua konfliktikysymyksissä ja työskentelee rauhan edistämiseksi yhteistyössä paikallisten kumppaniensa kanssa. Uskomme, että nopeasti muuttuvasta poliittisesta ympäristöstä huolimatta alueen vakauttaminen konfliktinratkaisun avulla on mahdollista.


Irak: Kansallista sovintoa tukemassa

CMI tukee Irakin kansallisia sovittelupyrkimyksiä ja tarjoaa asiantuntija-apua konfliktinratkaisutyöhön.

CMI toi yhteen Irakin eri kansanryhmiä Mosulin yliopistolla maaliskuussa 2019.

Väkivallalla ja epävakailla olosuhteilla on Irakissa pitkät juuret. Pitkittyneiden sektaaristen konfliktien taustalla on vanhoja kaunoja ja poliittisia päätöksiä. Myös ulkovaltojen väliintulot ovat vaikuttaneet kiistojen pitkittymiseen. Yhteisiä tavoitteita on ollut vaikea asettaa, mikä on lisännyt yhteiskunnallista syrjäytymistä ja poliittista eripuraa maassa entisestään. Irakissa ollaan kuitenkin nykyään yhteiskunnan kaikilla tahoilla laajalti sitä mieltä, että haasteisiin tulee tarttua ja eri väestöryhmät tulee ottaa huomioon päätöksenteossa.

CMI tukee Irakin kansallisia sovintopyrkimyksiä epävirallisten neuvottelujen avulla sekä tarjoamalla asiantuntija-apua konfliktinratkaisutyöhön. CMI:n puolueettomuus ja ponnistelut vahvistaa paikallisten toimijoiden konfliktinratkaisuosaamista ilman omia tarkoitusperiä mahdollistavat yhteistyön kaikkien keskeisten tahojen kanssa. Toimintaperiaatteidensa ansiosta CMI on pystynyt luomaan tärkeitä ja luottamuksellisia yhteistyöverkostoja maan poliittisella kentällä.

Työssämme on keskeistä, että irakilaiset itse päättävät maansa tulevaisuudesta. CMI tarjoaa taustatukea paikallisten tarpeiden mukaan.

 • Yhteiskunnallisten muutosten tarpeellisuudesta on enenevissä määrin yhteisymmärrystä Irakissa.
 • CMI edistää Irakissa kansallisen sovittelutyön etenemistä tukemalla epävirallisia neuvotteluja ja tarjoamalla asiantuntija-apua konfliktinratkaisutyöhön.
 • CMI toimii Irakissa virallisten neuvottelujen ulkopuolella ja antaa taustatukea irakilaisten omille ponnisteluille kohti vakaampaa yhteiskuntaa.

Libya: Kokonaisvaltaista ja osallistavaa tukea siirtymävaiheeseen

CMI edistää kansallisen ja paikallisen tason vuoropuhelua Libyassa tukeakseen maan ponnisteluja rauhaan.

libya

CMI on konsultoinut maanlaajuisesti sidosryhmiä Libyassa.

Muammar Gaddafin hallinnon kaaduttua vuonna 2011 ei Libyassa olla onnistuttu luomaan uusia ja toimivia yhteiskunnallisia rakenteita. Maassa kärsitään vallan pirstoutumisesta ja poliittisesta vastakkainasettelusta, eikä hallitus ei ole saanut riisuttua aseista sodan aikaisia kapinallisryhmiä. Alueelliset, ideologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset erimielisyydet kärjistävät poliittisia jakolinjoja. Gaddafin aikana kukoistanut eliitti ja vallankumouksen jälkeen valtaa saavuttaneet ryhmittymät jatkavat keskinäistä valtataisteluaan. Myös luonnonvarojen käyttöön ja hallintaan liittyvät kiistakysymykset jakavat maata.

Tukeakseen Libyan osallistavaa ja rauhanomaista siirtymäkautta CMI edistää kansallisen ja paikallisen tason vuoropuhelua konfliktin keskeisten tahojen välillä. Kestävän rauhan saavuttamiseksi on tärkeää, että kaikki Libyan keskeiset yhteiskunnalliset ryhmät, niin poliittiset puolueet, kansalaisyhteiskunnan toimijat kuin eri heimojenkin edustajat ovat mukana ratkaisemassa jännitteiden ja konfliktien taustalla kyteviä syitä.

 • Libyan poliittinen tilanne on polarisoitunut ja eri ryhmittymien väliset väkivaltaisuudet jatkuvat maassa.
 • Alueelliset, ideologiset ja taloudelliset erimielisyydet kärjistävät maan poliittisia jakolinjoja.
 • CMI tukee Libyan osallistavaa ja rauhanomaista siirtymäkautta edistämällä kansallisen ja paikallisen tason vuoropuhelua konfliktin keskeisten tahojen välillä.

Palestiina: Vuoropuhelua tukemassa

Yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa CMI tukee kansallisen sovittelutyön etenemistä Palestiinassa.

palestine

Palestiinan kansallisen sovinnon edesauttaminen tukee alueen demokraattista kehitystä, ja edistää rauhaa ja vakautta koko Lähi-idässä.

Palestiinalaisalueiden hallinto on sisäisesti hyvin jakautunut. Sisäisistä ristiriidoista johtuen palestiinalaisten mahdollisuudet vaikuttaa omaan yhteiskuntaansa ja poliittisiin prosessihin demokratian keinoin on hyvin vaikeaa. Pitkään jatkunut, lukkiutunut tilanne on vahingollinen koko väestölle.

CMI on vuodesta 2010 luonut tilaa vuoropuhelulle ja tukenut Palestiinan kansallista yhtenäisyyttä yhteistyössä paikallisen Masarat-järjestön kanssa. Tuomme epäviralliseen sovitteluprosessiin osallistujia Gazasta, Länsirannalta, Israelista sekä Lähi-idän alueen muista palestiinalaisyhteisöistä. Vuoropuhelu ja yhteistyö rakentavat luottamusta, ja tapaamisten epävirallinen luonne mahdollistaa keskustelut myös sellaisista kiistakysymyksistä, jotka ovat virallisissa neuvotteluissa jääneet käsittelemättä. Työmme ansiosta toimijoiden välillä säilyy keskusteluyhteys silloinkin, kun virallinen sovintoprosessi on jumissa.

Hankkeen avulla olemme pystyneet rakentamaan luottamusta ja yhteinäisyyttä palestiinalaisten yhteisöjen kesken. Olemme onnistuneet luomaan laajan verkoston toimijoita, jotka haluavat tukea kansallisen sovittelutyön etenemistä Palestiinassa. Vuoropuhelulla ollaan saavutettu useita konkreettisia ratkaisuehdotuksia, joita on viety eteenpäin asiaankuuluville palestiinalaisille toimijoille sekä Egyptille, joka on toiminut sovintoprosessin virallisena välittäjänä.

Palestiinan kansallisen sovinnon edesauttaminen tukee alueen demokraattista kehitystä, ja edistää pitkällä tähtäimellä rauhaa ja vakautta koko Lähi-idässä.

 • Palestiinan sisäiset erimielisyydet vaikeuttavat Palestiinalaisten kykyä vaikuttaa oman yhteiskuntansa asioihin.
 • CMI tukee vuoropuhelua yhteistyössä paikallisen Masarat-järjestön kanssa.
 • Epävirallisissa keskusteluissa syntyneitä ratkaisuehdotuksia on esitelty asiaankuuluville toimijoille.

Jemen: Edistämässä laajaa osallistumista rauhanpyrkimyksiin

CMI tukee Jemenin vakauttamista avaamalla keskusteluyhteyksiä, tukemalla vuoropuhelua eri ryhmittymien välillä sekä edistämällä naisten osallistumista konfliktinratkaisuun ja poliittiseen päätöksentekoon.

yemen

CMI painottaa naisten osallistumista konfliktinratkaisupyrkimyksiin ja poliittiseen päätöksentekoon.

Vuoden 2011 kansannousua seuranneen poliittisen siirtymävaiheen jälkeen Jemen luisui konfliktiin, joka on halvaannuttanut poliittisen prosessin ja aiheuttanut vakavan humanitaarisen kriisin. Väkivaltaisuudet ja syvenevät jakolinjat ovat estäneet vuosien 2013-2014 kansallisessa vuoropuhelussa sovittujen uudistusten toimeenpanon, jotka olivat pitkälti jemeniläisten tukemia.

CMI tukee Jemenin rauhanomaista kehitystä välittämällä epävirallisia keskusteluja poliittisesti ja yhteiskunnallisesti keskeisten ryhmien välillä. Painotamme erityisesti naisten osallistumista maan tulevaisuutta käsittelevään keskusteluun. CMI tukee jemeniläisnaisista koostuvaa Women’s Forum for Dialogue and Peace -ryhmää, jonka kautta naisten näkemykset pyritään nostamaan osaksi konfliktinratkaisuyrityksiä ja poliittista päätöksentekoa.

 • Jemenin vakavan humanitaarisen kriisin lievittäminen vaatii määrätietoisia ponnistuksia rauhan eteen.
 • CMI tukee Jemenissä kaikkien keskeisten poliittisten ryhmittymien välistä epävirallista vuoropuhelua.
 • CMI painottaa naisten osallistumista maan tulevaisuutta käsittelevään keskusteluun.

Aasia
Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka
Euraasia
Saharan etelä­puolinen Afrikka
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat
Euraasia

CMI on ollut mukana tukemassa rauhanponnisteluja Itä-Euroopassa, Etelä-Kaukasiassa ja Keski-Aasiassa jo lähes vuosikymmenen ajan. Tuemme käynnissä olevia rauhanprosesseja ja edistämme vuoropuhelua ja hyvää hallintoa maissa, jotka kamppailevat vaikeiden poliittisten muutosprosessien ja väkivaltaisten konfliktien kanssa.

Keskitymme vahvistamaan paikallista, kansallista ja alueellista osaamista konfliktinratkaisussa. Tavoitteenamme on avata ja ylläpitää keskusteluyhteyksiä sekä rakentaa luottamusta konfliktien jakamissa maissa. CMI:n alueellinen tuntemus, pitkäjänteinen sitoutuminen rauhanprosesseihin, puolueettomuus sekä suomalainen identiteetti mahdollistavat asiantuntevan konfliktinratkaisu- ja rauhanvälitystyön alueen haastavimpien rauhanprosessien parissa.


Ukraina: Vuoropuhelua tukemassa

CMI on tukenut Ukrainan rauhanomaista kehitystä vuodesta 2009 lähtien.

CMI:n asiantuntija Denis Matveev (vas.), Euraasia-ohjelman johtaja Roxana Cristescu, sekä projektikoordinaattori Irma Pidtepa.

Ukrainan irtautuminen neuvostoaikaisista institutionaalisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista siteistä on yhä kesken. Ennen vuonna 2014 alkanutta kriisiä ei Ukrainan muutosprosessiin juurikaan oltu kiinnitetty huomiota, eikä yhteiskunnallinen keskustelu maan tulevaisuudesta ollut löytänyt paikkaansa.

CMI on tukenut Ukrainan rauhanomaista kehitystä vuodesta 2009 lähtien. Ensimmäinen hankkeemme oli kansallista konfliktinratkaisua edistävä projekti Mustanmeren alueella. Vuodesta 2014 CMI on tukenut Ukrainan poliittisesta ja taloudellisesta eliitistä sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoista ja tutkijoista koostuvan ryhmän dialogia. Tämä vuoropuhelu on auttanut löytämään rakentavia ratkaisumalleja keskeisten yhteiskunnallisten ja poliittisten ryhmien välillä oleviin kiistoihin Ukrainassa.

Dialogiryhmään kuuluu Ukrainan parlamentin jäseniä, ajatuspajojen johtohahmoja sekä merkittävien yritysten ja paikallishallinnon edustajia. Ryhmän osallistujat edustavat laajaa poliittisten näkemysten kirjoa sekä maantieteellisesti myös eri alueita – osallistujia on mm. Luhanskin ja Donetskin alueilta. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti Kiovassa, tapaa kansainvälisiä toimijoita sekä osallistuu vertaisoppimistilaisuuksiin ja -matkoille kuulemaan muiden rauhanprosessien hyvistä käytännöistä.

CMI antaa myös asiantuntijatukea Ukrainan virallisen rauhanprosessin toimijoille ja tekee yhteistyötä Trilateral Contact Group- ryhmän neuvottelijoiden kanssa.

CMI tukee Ukrainan ponnisteluja rauhaan vahvistamalla alueellisten toimijoiden osaamista ratkoa konflikteja. Työskentelemme yhteiskunnan eri tasoilla toimivien vaikuttajien kanssa. Lisäksi tarjoamme osaamistamme muun muassa poliittiseen vuoropuheluun, rauhaprosessien toteuttamiseen ja sovitteluun liittyen.

 • Ukraina tarvitsee tukea poliittiseen ja yhteiskunnalliseen siirtymävaiheeseen.
 • CMI tukee keskeisten ukrainalaisten yhteiskunnallisten toimijoiden vuoropuhelua.
 • CMI tukee myös virallisen rauhanprosessin toimijoita.

Etelä-Kaukasia: Asteittain kohti rauhaa

CMI rakentaa vuoropuhelua konfliktien jakolinjojen molemmin puolin sekä tukee virallisten tahojen rauhanvälitysponnisteluja.

caucasus

CMI on työskennellyt jo kuuden vuoden ajan Vuoristo-Karabahin konfliktin osapuolten kanssa ja luonut kanavia ja mahdollisuuksia luottamukselliselle vuoropuhelulle.

Neuvostoliiton hajoaminen jätti jälkeensä kipuilevan ja poliittisesti pirstaloituneen Etelä-Kaukasian. Törmäilevät geopoliittiset intressit, alueen historiallinen painolasti ja takkuileva talouskehitys sekä kansalliseen ja alueelliseen integraatioon liittyvät ongelmat aiheuttavat haasteita turvallisuudelle ja demokratiakehitykselle. Etelä-Kaukasiaan kuuluvat valtiot Armenia, Azerbaidžan ja Georgia kulkevat poliittisesti erilaisia ja osin myös vastakkaisia polkuja. Lukuisat kansainväliset ja kansalliset toimijat pyrkivät edelleen löytämään keinoja ratkaista Vuoristo-Karabahin, Abhasian ja Etelä-Ossetianin alueiden pitkään jatkuneita kiistoja, joihin ei vielä vuosikymmenienkään jälkeen ole löytynyt ratkaisuja.

CMI on toiminut Etelä-Kaukasiassa aktiivisesti vuodesta 2006 lähtien. Pyrimme ulottamaan konfliktinratkaisutoimet mahdollisimman laajasti yhteiskunnan eri tasoille ja mahdollistamaan marginalisoitujen kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osallistumisen vuoropuheluun. Lisäksi tuemme alueen rauhanomaista kehitystä tarjoamalla asiantuntija-apua virallisiin rauhanneuvotteluihin.

Nuoret yhteiskunnan muutosvoimana

CMI on jo kuuden vuodan ajan luonut keskusteluyhteyksiä ja rakentanut luottamusta Vuoristo-Karabahin konfliktin jakolinjojen molemmin puolin. Alueen yli kaksi vuosikymmentä jatkunut konflikti on jättänyt syvät jäljet erityisesti paikallisiin nuoriin, jotka ovat kasvaneet väkivaltaisuuksien alla ja eristyksissä toisistaan 1990-luvun sodan jälkeen. Alueen haastava tilanne on aiheuttanut polarisoitumista ja näköalattomuutta nuorten keskuudessa, mikä on luonut kasvualustaa yhtäältä välinpitämättömyydelle ja toisaalta radikaalille nationalismille. CMI jatkaa nuorten kanssa tehtävää työtään alueella.

CMI aloitti toimintansa Vuoristo-Karabahissa vuonna 2010. Euroopan unionin tukemana olemme jatkaneet konfliktien jakolinjoja ylittävää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. EPNK-hanke (European Partnership for the peaceful settlement of the conflict over Nagorno-Karabakh) edistää Vuoristo-Karabahin rauhanpyrkimyksiä rohkaisemalla rauhanvälityksessä toimivien järjestöjen ja median edustajia sekä poliittisia toimijoita yhteistyöhön keskenään.

Virallisten toimijoiden tukeminen

Vuodesta 2015 CMI on myös tukenut armenialaisia ja georgialaisia virallisia konfliktinratkaisutahoja kehittääkseen heidän osaamistaan rauhanvälityksessä ja syventääkseen keskusteluja alueen rauhanprosessista. Jotta Etelä-Kaukasian rauhanprosessi edistyy, alueen valtiot tarvitset laajan verkoston virallisia toimijoita, joilla on ymmärrystä alueen rauhanprosessin ja rauhanvälityksen kompleksisuudesta.

 • CMI on toiminut Etelä-Kaukasiassa aktiivisesti vuodesta 2006 lähtien ja tehnyt töitä erityisesti nuorten kanssa Vuoristo-Karabahin konfliktin jakolinjojen molemmin puolin.
 • CMI on vuodesta 2015 tehnyt yhteistyötä Armenian ja Georgian virallisten rauhanneuvottelijoiden kanssa.
 • CMI pyrkii vahvistamaan Etelä-Kaukasiassa toimivien alueellisten järjestöjen, valtiollisten toimijoiden sekä paikallisten rauhanvälittäjien kykyjä ja osaamista ratkoa konflikteja.

Gagausia: Kohti toimivaa autonomiaa

CMI tukee vuoropuhelua Moldovan ja Gagausian autonomisen alueen päättäjien välillä.

gagauzia

CMI:n projektipäällikkö Jale Sultanli (kesk.) ja projektikoordinaattori Natalia Djandjgava (vas.) Gagausiaa koskevan virallisen työrymän ensimmäisessä kokouksessa Moldovan parlamentissa Chisinaussa.

Moldovassa sijaitseva Gagausia sai autonomian 1990-luvun alussa, jotta alueen vähemmistöoikeudet saataisiin turvattua. Itsehallintoa koskeva, vuonna 1994 toimeenpantu laki on kuitenkin osoittautunut puutteelliseksi, mikä on johtanut erimielisyyksiin ja kasvaviin jännitteisiin Moldovan hallituksen ja Gagausian hallinnon välillä.

Vuonna 2015 CMI kutsui koolle moldovalaisista ja gagausialaisista lainsäätäjistä koostuvan epävirallisen työryhmän pyrkimyksenään rakentaa Gagausian itsehallinnosta toimivampaa. CMI tukee osapuolten välisiä tapaamisia ja perehdyttää ryhmän jäseniä erilaisiin muualla sovellettujen itsehallinnon malleihin opintomatkojen avulla. Hanke on Ruotsin Moldovan suurlähetystön rahoittama.

CMI tukee myös alkuvuonna 2016 työskentelyn aloittaneen Moldovan parlamentin virallista työryhmää, jonka tarkoituksena on parantaa Gagausian autonomisen alueen toimivuutta Moldovan perustuslaillisessa viitekehyksessä. Viralliseen työryhmään kuuluu Moldovan parlamentin edustajia sekä Gagausian hallinnon jäseniä.

Sekä viralliset että epäviralliset vuoropuheluprosessit ovat tärkeitä keinoja luoda mekanismeja ja työkaluja toimivalle ja tehokkaalle itsehallinnolle sekä lainsäädännön kehittämiselle. CMI tekee työtä Gagausian itsehallinnon kehittämiseksi yhteistyössä muun muassa Euroopan neuvoston, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön sekä Euroopan unionin kanssa.

 • Gagausian autonominen alue perustettiin 1990-luvun alussa vähemmistöoikeuksien turvaksi
 • CMI tukee Moldovan parlamentin sekä Gagausian hallinnon pyrkimyksiä parantaa autonomian toimivuutta

Transnistrian sovitteluprosessia edistämässä

CMI on tukenut Transnistrian konfliktin rauhanomaista ratkaisua vuodesta 2011.

moldova

CMI:n Euraasia-ohjelman johtaja Roxana Cristescu sekä Moldovan entinen varapääministeri Victor Osipov jatkavat yhteisiä ponnistuksia konfliktin ratkaisemiseksi.

Transnistrian konfliktivyöhykkeelle on matkaa EU:n itäiseltä rajalta vajaat 100 kilometriä. Alueen yhteiskunnalliset jännitteet ja konfliktin vuoksi hidastunut yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys vaikuttavat merkittävästi ihmisten elämään koko alueella. Vuonna 1992 leimahtaneesta sodasta lähtien Transnistria ja Moldovan tasavalta ovat yhdessä kansainvälisten toimijoiden kanssa pyrkineet löytämään poliittista ratkaisua kiistoihin.

CMI tukee alueen rauhanprosessia monella tasolla; rakentamalla luottamusta konfliktin osapuolten välille sekä tarjoamalla tukea ja asiantuntija-apua sovitteluprosessiin konfliktin jakolinjojen molemmin puolin.

Vuodesta 2011 CMI on tukenut alueellisen neuvotteluryhmän sovitteluprosessia, johon osallistuu poliittisia analyytikkoja, aiempien rauhanprosessien neuvottelijoita, entisiä diplomaatteja ja nykyisiä ylimmän johdon neuvonantajia Chisinausta, Tiraspolista, EU:sta, Moskovasta, Washingtonista ja Kiovasta. Mahdollistamme ryhmän jäsenten välisen säännöllisen vuoropuhelun alueen poliittisesta, taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Ryhmä antaa suosituksia virallisen konfliktiratkaisuprosessin neuvottelijoille sekä kansainväliselle yhteisölle, ja vaikuttaa siten myös Transnistrian konfliktin virallisiin rauhanneuvotteluihin.

 • Vuonna 1992 leimahtaneesta sodasta lähtien Transnistria ja Moldovan tasavalta ovat yhdessä kansainvälisten toimijoiden kanssa pyrkineet löytämään poliittista ratkaisua kiistoihin.
 • CMI tukee aiempien rauhanprosessien neuvottelijoista, entisistä diplomaateista ja nykyisistä ylimmän johdon neuvonantajista koostuvan neuvotteluryhmän työskentelyä.

Aasia
Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka
Euraasia
Saharan etelä­puolinen Afrikka
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat
africa
Afrikan konflikteilla on tyypillisesti mittavia alueellisia vaikutuksia. Tästä johtuen alueelliset rauhanponnistelut ovat erityisen tärkeitä manteereen konfliktinratkaisutyössä.

CMI:n päätoimintaperiaatteet Afrikassa nojaavat tiiviiseen yhteistyöhön paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Monimutkaisten konfliktien ratkaisuun tarvitaan kaikkien keskeisten tahojen sitoutumista ja kestävien tulosten saavuttamiseksi on alueellisten rauhanprosessien tukeminen ensisijaisen tärkeää.

Tuemme rauhanvälityksen ja turvallisuuden edistämiseen erikoistuneita järjestöjä Saharan eteläpuolisen Afrikan alueella, auttamalla heitä kehittämään heidän osaamistaan ja avustamalla heitä rauhanvälitysponnisteluissa. Olemme tehneet pitkäjänteisesti yhteistyötä Afrikan Unionin (AU) kanssa. Lisäksi olemme solmineet kumppanuuksia Keski-Afrikan talousyhteisön (ECCAS), Länsi-Afrikan talousyhteisön (ECOWAS) sekä Afrikan sarven alueellisen yhteistyöjärjestön (IGAD) kanssa.


Afrikan rauhanvälitysosaamista vahvistamassa

CMI työskentelee Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vahvistaakseen kansallisten ja alueellisten toimijoiden osaamista rauhanvälityksessä ja konfliktinratkaisussa.

Saharan eteläpuolisen Afrikan tiimi sekä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tiimi keskustelevat konfliktien alueellisista vaikutuksista yhteisessä kokouksessa Ruotsin lähetystössä

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa pyrimme parantamaan alueellisten toimijoiden rauhanvälitysvalmiuksia. Tarjoamme operationaalista ja teknistä asiantuntija-apua sekä virallisiin että epävirallisiin rauhanprosesseihin, esimerkiksi Etelä-Sudanissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Luomme tilaa rakentavalle vuoropuhelulle ja tuomme keskeiset toimijat yhteen keskustelemaan heille tärkeistä yhteisistä asioista, kuten esimerkiksi rajaturvallisuudesta.

Työmme Saharan eteläpuolisessa Afrikassa perustuu yhteistyöhön ja kumppanuuteen lukuisten eri tason toimijoiden kanssa. Pitkäaikaisen kumppanimme Afrikan Unionin, (AU) pyynnöstä tuemme muun muassa alueellisten organisaatioiden kuten Keski-Afrikan talousyhteisön (ECCAS) sekä Länsi-Afrikan talousyhteisön (ECOWAS) työtä heidän rauhanvälitysponnisteluissaan. Lisäksi työskentelemme yhteistyössä Afrikan sarven alueellisen yhteistyöjärjestön (IGAD) kanssa.

 • Afrikan konfliktit ovat yleensä vahvasti alueellisia.
 • CMI pyrkii parantamaan alueellisten toimijoiden rauhanvälitysvalmiuksia sekä tarjoamaan operationaalista ja teknistä asiantuntija-apua konfliktinratkaisuun.

Tukemassa Afrikan Unionin rauhanvälitystä

CMI:n ja Afrikan unionin yhteisenä tavoitteena on vahvistaa alueellisten järjestöjen ja unionin välistä yhteistyötä.

amc

Suurlähettiläs Nicolas Bwakira (vas.) CMI:n vanhempien asiantuntijoiden David Kapyan ja Nureldin Satin kanssa keskustelevat Afrikan rauhanvälityksestä Helsingissä järjestetyssä seminaarissa.

Afrikan unionilla (AU) on tärkeä rooli maanosan rauhan ja turvallisuuden edistäjänä. Konfliktien mutkistuessa myös rauhanvälittäjiltä vaaditaan entistä vahvempaa osaamista. CMI on vuodesta 2009 lähtien ollut vahvistamassa AU:n kykyä sovitella ja ehkäistä konflikteja.

Tuemme Afrikan unionin pyynnöstä käynnissä olevia sovitteluprosesseja ja autamme AU:ta rakentamaan yhteistyöverkostoja myös valtiosta riippumattomien konfliktinratkaisijoiden kanssa. Verkostoitumalla ja kartuttamalla tietoa olemassaolevasta rauhanvälitysosaamisesta voidaan tehostaa paikallista rauhanrakennustyötä. CMI on vuodesta 2009 työskennellyt yhteistyössä AU:n rauhan- ja turvallisuusyksikön sekä konfliktin ratkaisuun perehtyneen ACCORD-järjestön kanssa. Lisäksi olemme vuodesta 2014 antaneet operatiivista tukea Keski-Afrikan talousyhteisö ECCAS:ille yhteistyössä AU:n kanssa.

 • CMI:n pitkäkestoinen yhteistyö Afrikan unionin kanssa jatkuu tiiviinä.
 • CMI vahvistaa AU:n ja alueellisten järjestöjen välistä yhteistyötä.
 • AU:n pyynnöstä CMI on työskennellyt muun muassa Madagaskarilla, Keski-Afrikan tasavallassa ja Norsunluurannikolla.

Aasia
Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka
Euraasia
Saharan etelä­puolinen Afrikka
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat

Naiset ja rauhanvälitys

women-in-peacemaking_white

Väkivaltaiset konfliktit vaikuttavat erityisesti naisiin, mutta heidän mahdollisuutensa osallistua rauhanprosesseihin ja konfliktinratkaisuun ovat silti vähäisiä. Kansainvälinen yhteisö on tarttunut tähän ongelmaan, mutta muutos on hidasta. Naisten mukaansaaminen konfliktinratkaisuun on CMI:lle keskeinen arvo ja työn prioriteetti. Tuemme työssämme naisten osallistumista rauhanrakentamiseen ja pyrimme luomaan heille entistä vahvempia rooleja rauhantekijöinä.

Naiset vahvemmin mukaan rauhanprosesseihin

Yksi CMI:n työn keskeisimpiä periaatteita on osallistavuus. Edistämme naisten vahvempaa roolia rauhanprosesseissa ja konfliktinratkaisussa.

Naiset ja rauhanvälitys -tiimin johtaja, Johanna Poutanen, Nordic Women Mediators (NWM) -verkoston vuosikokouksessa Helsingissä.

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” vuodelta 2000 oli ensimmäinen kansainvälinen asiakirja, joka liitti naisten oikeudet rauhanprosesseissa osaksi kansainvälistä rauhan- ja turvallisuuspolitiikkaa. YK:n viimeaikaisten tutkimusten mukaan päätöslauselman tulokset ovat kuitenkin jääneet valitettavan vähäisiksi. Viimeisten 15 vuoden aikana naiset ovat olleet allekirjoittajina vain alle kahdessa prosentissa rauhansopimuksista. Neuvottelijoista puolestaan alle yhdeksän prosenttia on ollut naisia. Rauhanprosessien kapea osallistujaprofiili ja naisten rajaaminen niiden ulkopuolelle voidaan nähdä yhtenä syynä sille, että lähes puolet rauhansopimuksista kaatuu ensimmäisen kymmenen vuoden aikana.

Osallistavuus tärkeänä periaatteena

Inklusiivisuus eli laajan osallistavuuden edistäminen on sisäänrakennettu työmme ytimeen. Naisten osallistuminen konfliktinratkaisuun, rauhanprosesseihin sekä rauhansopimusten toimeenpanoon luo tutkitusti kestävämpää rauhaa. CMI pyrkii lisäämään naisten osallistumista konfliktinratkaisuun tuomalla naisia erilaisista yhteiskunnallista ja poliittisista taustoista yhteen käsittelemään heille tärkeitä asioita. Tuemme myös naisia viemään heidän suosituksiaan rauhanneuvottelujen ja –prosessien viralliselle tasolle. Tällä hetkellä CMI edistää naisten osallistumista rauhantekoon Etelä-Kaukasiassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, ja Lähi-idässä.

Edistämme sukupuolet huomioon ottavaa rauhanvälitystä

Yksi tapa varmistaa naisten osallistavuutta on parantaa nk. sukupuolisensitiivistä rauhanvälitystä, jonka avulla vakiinnutetaan naisiin ja sukupuoleen liittyvät kysymykset keskeiseksi osaksi rauhanprosesseja. Tällä saralla CMI tukee rauhanvälittäjien osaamista tarttua osallistavuuden ja sukupuoleen liittyviin kysymyksiin yhdessä YK:n pääsihteeristön poliittisen osaston, Oslon rauhantutkimusinstituutin PRIOn, alueellisten järjestöjen ja paikallisten yhteistyökumppanien kanssa. Yksi keskeisimpiä aloitteitamme on vuotuinen korkean tason seminaari osallistavasta rauhanvälityksestä (High Level Seminar on Gender and Inclusive Mediation). Seminaari on suunnattu rauhanvälityksen ammattilaisille. Vuonna 2017 seminaari järjestetään Helsingissä.

Kumppanuus Pohjoismaisten naisrauhanvälittäjien kanssa

Pohjoismaiset naisrauhanvälittäjät (Nordic Women Mediators) on kasvava pohjoismaalaisten naisten verkosto, jonka jäsenet ovat erikoistuneet osallistavaan rauhanvälitykseen. CMI on verkoston operationaalinen kumppani. Verkosto pyrkii tuomaan esiin naisten tärkeää roolia rauhanvälityksessä, tekemään yhteistyötä samankaltaisten aloitteiden kanssa maailmalla, sekä erityisesti tukemaan konfliktimaista tulevien naisrauhanvälittäjien työtä.

Lue lisää verkostosta täältä (englanniksi)

 • CMI pyrkii lisäämään naisten osallistumista rauhanprosesseihin ja konfliktinratkaisuun.
 • CMI työskentelee parantaakseen nk. sukupuolisensitiivistä rauhanvälitystä ja vakiinnuttaakseen naisia ja ylipäätään sukupuolta koskevat kysymykset keskeiseksi osaksi rauhanprosesseja.


Aasia
Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka
Euraasia
Saharan etelä­puolinen Afrikka
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat

Rauhanvälityksen toimintatavat

Rauhanvälityksen alalla on tarvetta yhteisille käytännöille ja periaatteille. CMI haluaa tehdä osansa, jotta rauhanvälitys kykenee nykyistä paremmin vastaamaan monimutkaisten konfliktien asettamiin haasteisiin.

Haluamme parantaa kansainvälisen yhteisön kykyä vastata monimutkaisiin konflikteihin vahvistamalla rauhanvälitystä ohjaavia yhteisiä käytäntöjä ja periaatteita. Uskomme, että kokemuksemme ansiosta meillä on tällä saralla paljon annettavaa. Presidentti Ahtisaaren vuosikymmenten kokemus yhtenä maailman johtavista rauhanvälittäjistä on saatava mahdollisimman hyvin rauhanvälityksen ammattilaisten käyttöön. Keskeistä on löytää uusia metodeita konfliktien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun.