fbpx

TULOSTEN MITTAAMINEN

CMI:n työtä konfliktinehkäisyssä ja -ratkaisussa tehdään nopeasti muuttuvassa ja riskialttiissa toimintaympäristössä – olosuhteissa, joissa perinteisten arviointimenetelmien soveltaminen on haastavaa. Samanaikaisesti selkeille ja tarkoille mittausmenetelmille on alallamme tarvetta. Tämän takia CMI kehittää aktiivisesti omaa tulosperustaista toimintaansa sekä sisäisen suunnittelun ja arvioinnin prosessiaan.

Konfliktit ovat malliesimerkkejä ”viheliäisistä ongelmista”: konflikti ovat luonteeltaan ainutkertaisia, ja niille on mahdotonta löytää aukotonta määritelmää. Tämänkaltaisiin ongelmiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, ainoastaan parempia tai huonompia. Monimutkaisten konfliktien ratkaisu on jo itsessään monimutkainen hanke, johon liittyy laaja joukko erilaisia ja usein keskenään ristiriitaisia yksilöitä, ryhmiä, intressejä ja riskejä. Konflikteille on poikkeuksetta ominaista vahvasti polarisoituneet käsitykset, ja tämä voi johtaa rajoittuneisiin käsityksiin rauhan mahdollisuuksista sekä keinoista saavuttaa se.

Tulosperustaisen toiminnan kehittäminen

CMI käyttää tulosperustaista lähestymistapaa (Results-Based Management) ohjelmansa toteuttamisessa. Panostamalla systemaattisesti riskien hallintaan, sisäisen suunnittelun, seurannan ja arvioinnin prosesseihin sekä rahoituksen seurantaan, voimme tukea tehokkaammin ja kestävämmin rauhanprosesseja.

Tulosperustaisen lähestymistavan omaksuminen ja soveltaminen edellyttää työssämme käytettyjen työkalujen ja lähestymistapojen jatkuvaa kehittämistä. Osaamisen kehittäminen ja laadun varmistaminen vahvojen vertaisverkostojen kautta ovat tärkeä osa työtämme. Lisäksi panostamme yhteistyöhön ja sen kehittämiseen konfliktinratkaisuun erikoistuneiden jäsenjärjestöjen kanssa.

Sisäinen suunnittelu, seuranta ja arviointi

CMI kehittää jatkuvasti omaa sisäistä suunnitteluaan, seurantaa sekä arviointiprosessejaan (Planning, Monitoring and Evaluation, PME) koko ohjelmamme ja kaikkien hankkeidemme tehokkuuden ja laadun takaamiseksi. Nämä prosessit mahdollistavat ohjelman tulospohjaisen arvioinnin ja hallinnan, sekä parantavat kykyämme edistää rauhanprosesseja. Tällä nk. PME-prosessilla on kolme päätavoitetta:

  • Oppiminen: Jatkuva oppiminen ja sopeutuminen nopeasti muuttuviin tilanteisiin on ensisijaisen tärkeää kompleksisissa ja riskialttiissa toimintaympäristöissä. Tarkasti rakennettu sisäisen suunnittelun ja arvioinnin prosessi auttaa meitä reflektoimaan kokemuksiamme, sopeutumaan muutoksiin sekä oppimaan jokaisesta kokemuksestamme. Tehokas oppiminen tukee koko organisaation kasvua ja kehitystä.
  • Ohjelmanhallinta: Sisäisen suunnittelun ja arvioinnin prosessit tukevat CMI:n ohjelmaa  ja projektien jokaista vaihetta. Tehokas ohjelmanhallinta auttaa meitä tunnistamaan sekä toimivat että kehittämistä vaativat käytännöt.
  • Vastuullisuus: Jatkuva oppiminen ja tehokas ohjelmanhallinta auttaa meitä parantamaan kykyämme vastata myös toimintaamme liittyviin ulkoisiin odotuksiin. CMI:n vastuullisuus sidosryhmiämme kohtaan merkitsee ennen kaikkea konfliktinratkaisuprosessien tuloksellista ja myönteistä kehitystä.

Erilaiset tulostyypit

CMI:n työn toivottu vaikutus on ehkäistä ja ratkaista väkivaltaisia konflikteja. Tähän tavoitteeseen CMI pyrkii tekemällä konfliktinratkaisun ja -ehkäisyn prosesseista, toimijoista ja käytännöistä tehokkaampia ja kestävämpiä.

PROSESSIT: Teemme parempia rauhanprosesseja vahvistamalla keskeisten toimijoiden osallistumista tavalla, joka tukee kansallista omistajuutta, ja parantamalla rauhanprosessien ja sopimusten sisältöä.

TOIMIJUUS: Teemme parempia rauhantekijöitä varmistamalla, että rauhanprosessien kaikilla osapuolilla, erityisesti myös naisilla, on tarvittava asiantuntijuus, osaaminen ja mahdollisuudet osallistua prosesseihin.

KÄYTÄNNÖT: Teemme parempia rauhantekijöitä varmistamalla, että rauhanprosessien kaikilla osapuolilla, erityisesti myös naisilla, on tarvittava asiantuntijuus, osaaminen ja mahdollisuudet osallistua prosesseihin.

Jokainen konteksti ja konflikti on omanlaisensa, joten tämän vuoksi myös jokaisen konfliktin ratkaisemiseksi käytetyn lähestymistavan on oltava ainutlaatuinen. Onnistuneet konfliktinratkaisuprosessit yhdistävät laajan ja monipuolisen valikoiman osaamista sekä menettelytapoja.

Jopa parhaiten tehdyt suunnitelmat voivat olla riittämättömiä tai muuttua sellaisiksi kohdatessaan reaalimaailman vaatimukset, ja tästä syystä jokaisen konfliktinratkaisusuunnitelman on oltava riittävän joustava selviytymään muuttuvista konteksteista ja tarpeista. CMI:n tukemat toimet voivat auttaa lukkiutuneen tilanteen ratkaisemisessa ja myönteisen ilmapiirin rakentamisessa olosuhteiden niin salliessa.

Vuosi 2020 lukuina