Koti
English
Arabic
Haku
Valikko

Seuraa
meitä

KEITÄ ME OLEMME

Crisis Management Initiative (CMI) on suomalainen konfliktinratkaisujärjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja epävirallisen neuvottelun ja vuoropuhelun avulla. Rauhannobelisti Martti Ahtisaari perusti järjestön presidenttikautensa jälkeen vuonna 2000. Nykyisin CMI on yksi maailman johtavista toimijoista alallaan.


CMI pähkinänkuoressa

CMI työskentelee maailman haastavimmilla konfliktialueilla. Järjestön tavoitteena on rakentaa kestävää rauhaa epävirallisten neuvottelujen ja vuoropuhelun avulla yhdessä konfliktin kaikkien osapuolten kanssa.

Järjestön on perustanut rauhannobelisti presidentti Martti Ahtisaari vuonna 2000.

CMI on yksi maailman johtavista konfliktinratkaisujärjestöistä.

CMI:n palveluksessa on noin 80 asiantuntijaa ja hankkeita Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Euraasiassa ja Aasiassa.

Tämän päivän konflikteja ei ratkaista sotimalla, vaan kestävä rauha tarvitsee aina poliittisesti neuvotellun ratkaisun. Vuoropuhelu ja rauhanvälitys on todettu tehokkaimmiksi keinoiksi hallita ja ratkaista konflikteja, ja ne ovat CMI:n ydinosaamista. CMI:n kaltaiset itsenäiset ja riippumattomat toimijat tuovat merkittävää lisäarvoa hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen rauhanvälitysponnisteluihin.

CMI on jo vuodesta 2000 tuonut konfliktin osapuolia yhteen ja tukenut heitä löytämään kiistoihin neuvoteltuja ratkaisuja. Tuemme kestävän rauhan eteen tehtävää työtä rakentamalla luottamusta lisäävää vuoropuhelua, toimimalla välittäjänä eri osapuolten välillä sekä tukemalla osapuolten konfliktinratkaisu- ja rauhanvälitysosaamista rauhanprosessien eri vaiheissa. Lisäksi tarjoamme erityisosaamistamme kansainväliselle rauhanvälitysyhteisölle.

Toimintamme perustuu pitkäjänteiselle työlle. Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja työskentelemme suoraan konfliktien osapuolten kanssa. Kaiken tekemisemme perustana on usko siihen, että konfliktit ovat ratkaistavissa mikäli taitoa ja poliittista tahtoa on riittävästi.

Konfliktinratkaisu ja rauhanvälitys ovat olennainen osa ulko-, turvallisuus- ja kehityspolitiikkaa. Ilman vakautta ja rauhaa ei ole kehitystä. Rauhanvälitys on myös kustannustehokas vaihtoehto – se voi tuottaa pienellä investoinnilla merkittäviä tuloksia. Sotilaallisissa toimissa kustannukset ovat miljardeissa, kun neuvotelluissa ratkaisuissa puhutaan sadoista tuhansista euroista.

CMI on Suomen ulkoministeriön kumppanuusjärjestö. Lisäksi teemme yhteistyötä useiden keskeisten kansainvälisten ja alueellisten organisaatioiden kanssa. Noin 80 asiantuntijan vahvuudella CMI edistää rauhaa maailman haastavimmilla konfliktialueilla. Maantieteellisinä painopisteinämme ovat Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Saharan eteläpuolinen Afrikka, Aasia sekä Euraasia, entisten neuvostotasavaltojen alue.

Painotamme naisten aktiivista roolia konfliktinratkaisussa ja rauhanprosesseissa. Olemme sitoutuneita kehittämään sisäisiä arviointimenetelmiämme laadun varmistamiseksi sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

CMI:llä on toimistot Helsingissä ja Brysselissä sekä toimintaa useissa kohteissa maailmalla. Yhdysvalloissa CMI:tä edustaa The American Friends of CMI -edustusto.

Periaatteemme


CMI:n toiminnan lähtökohtana on inhimillinen arvokkuus, joka nojaa järjestön perustajan Martti Ahtisaaren vuosia kestäneen työn perintöön. Kaikissa konflikteissa ratkaisujen tulee taata arvokkuus jokaiselle osapuolelle.

Työmme pääperiaatteet ovat rehellisyys, paikallinen omistajuus, osallistavuus ja vastavuoroisuus. Nämä periaatteet perustuvat presidentti Ahtisaaren rauhanvälityskokemukseen ja CMI:n omaan kokemukseen konfliktien ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa.

Rehellisyys

Itsenäisenä konfliktinratkaisijana olemme riippumattomia ja avoimia oman roolimme suhteen.

Paikallinen omistajuus

Työmme perustuu kaikkien konfliktiosapuolten ja sidosryhmien sitoutumiseen ja poliittiseen tahtoon. Panostamalla paikalliseen omistajuuteen raivaamme tietä kestävälle rauhalle.

Osallistavuus

Haluamme saada mukaan konfliktinratkaisuun kaikki tärkeimmät toimijat. Laaja yhteiskunnallinen sitoutuminen auttaa tunnistamaan konfliktin juurisyitä ja löytämään konfliktiin kestäviä ratkaisuja.

Vastavuoroisuus

Konfliktien ehkäisy ja ratkaisu edellyttää vastavuoroisuutta muiden alalla toimivien tahojen kanssa. Vastavuoroisuuden kulmakiviä ovat tehokas yhteistyö, viestintä ja tapaamiset muiden toimijoiden kanssa.

 

MISSIO

Suomalainen voittoa tavoittelematon järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja yhdessä kaikkien osapuolten kanssa luodakseen kestävää rauhaa.

VISIO

Kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa.

ARVOT

Tavoitteena muutos
Tinkimätön visio
Inhimillinen arvokkuus

PERIAATTEET

Rehellisyys
Paikallinen omistajuus
Osallistavuus
Vastavuoroisuus

“Rauha on tahdon asia. Kaikki konfliktit voidaan ratkaista, eikä niitä saa päästää pitkittymään tekosyiden varjolla.”
– Presidentti Martti Ahtisaari, CMI:n perustaja

Historia

Rauhannobelisti presidentti Martti Ahtisaari perusti CMI:n presidenttikautensa jälkeen vuonna 2000, kieltäydyttyään YK:n pakolaisjärjestön johtajan virasta. Ahtisaari halusi perustaa järjestön, jolla on edellytykset toimia rauhanneuvottelijana tehokkaasti sekä kyky paneutua konfliktien syihin mahdollisimman laajasti. Tämän ajatuksen myötä syntyi väkivaltaisten konfliktien ratkaisemiseen erikoistunut CMI.

Ensimmäisinä vuosinaan järjestö tuki pääsääntöisesti presidentti Ahtisaaren kansainvälistä työtä. Se oli aktiivisesti mukana poliittisissa keskusteluissa ja tuki siviilikriisinhallinnan toimijoita. Sittemmin CMI on kehittynyt asiantuntijajärjestöksi, joka keskittyy yhä enemmän rauhanrakentamiseen ja konfliktinratkaisuun.

Acehin rauhanprosessi on yksi CMI:n eniten näkyvyyttä saaneista tehtävistä. CMI:tä ja sen hallituksen puheenjohtajaa presidentti Ahtisaarta pyydettiin johtamaan Indonesian hallituksen ja Vapaa Aceh -liikkeen neuvotteluja loppuvuonna 2004. Neuvottelujen ensimmäinen kierros käytiin Helsingissä tammikuussa 2005 ja rauhansopimus allekirjoitettiin saman vuoden elokuussa. Lähes kolme vuosikymmentä kestänyt konflikti saatiin päätökseen ja Aceh sai autonomian. CMI ja presidentti Ahtisaari seurasivat Acehin rauhanprosessin etenemistä vuoteen 2012 saakka. Vuonna 2008 presidentti Ahtisaarelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto pitkäaikaisesta työstään rauhanvälittäjänä.