fbpx
Rauhan­välitys ja vuoro­puhelu
Rauhan­välityksen tukeminen
Tuki valtioille ja yhteisöille
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat
Digitaalinen rauhanvälitys

OHJELMA

CMI etsii ratkaisuja maailman konflikteihin vuoropuhelun ja rauhanvälityksen keinoin. Ne ovat ydinosaamistamme ja tunnustetusti tehokkaimpia keinoja ennaltaehkäistä ja ratkaista konflikteja. Uusi ohjelmamme vuosille 2022 – 2025 pyrkii vahvistamaan asemaamme alan johtavana toimijana.

Tämän päivän konflikteja ei ratkaista väkivalloin, vaan kestävä rauha tarvitsee aina poliittisesti neuvotellun ratkaisun. CMI on itsenäinen konfliktinratkaisujärjestö, joka tuo osapuolet saman pöydän ääreen sovittelemaan erimielisyyksiään rakentavalla tavalla. Ydinosaamisalueemme, vuoropuhelu ja rauhanvälitys, ovat tunnustetusti tehokkaimpia tapoja ennaltaehkäistä ja ratkaista väkivaltaisia konflikteja.

  • Maailma tarvitsee itsenäisiä toimijoita konfliktien ratkaisemiseksi nyt enemmän kuin koskaan. Väkivaltaisten konfliktien määrä on kasvussa, ja näistä konflikteista on tullut yhä monimutkaisempia.
  • CMI:n kaltaiset itsenäiset toimijat kykenevät tukemaan virallisten toimijoiden, kuten hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen, rauhanponnistuksia. Itsenäinen asemamme antaa meille mahdollisuuden toimia silloin, kun virallinen diplomatia ei siihen pysty.
  • Voimme liikkua joustavasti erilaisten virallisten ja epävirallisten rauhanprosessien välillä, täyttää aukkoja siellä missä niitä syntyy ja parantaa näin rauhan mahdollisuuksia.

Ohjelmamme vuosille 2022 – 2025 pyrkii vahvistamaan asemaamme alan johtavana toimijana maailmassa.

  • Haluamme parantaa naisten asemaa rauhantekijöinä, jotta konfliktien ennaltaehkäisy ja ratkaisu onnistuisi nykyistä paremmin.
  • Haluamme myös vaikuttaa rauhanvälityksen toimintatapoihin kansainvälisesti. Haluamme, että niin opit omasta työstämme kuin presidentti Ahtisaaren kokemus palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla kansainvälistä yhteisöä.
  • CMI:n ohjelma keskittyy konfliktien ehkäisyyn ja ratkaisuun neljällä maantieteellisellä alueella: Lähi-idässä ja Pohjois-AfrikassaSaharan eteläpuolisessa Afrikassa, Aasiassa sekä Euraasiassa, eli entisten neuvostotasavaltojen alueella.

CMI:n avainlukuja 2021

Lähestymistapamme

CMI:n vahvuuksia ovat valtioista riippumaton asema, vahva asiantuntijaosaaminen sekä suomalaisuus. Meidät nähdään luotettavana ja ratkaisukeskeisenä toimijana, jonka työ ei ole kytköksissä suurvaltapoliittisiin intresseihin. Tuomme konfliktin kaikki osapuolet yhteen ilman omia tarkoitusperiämme ja tuemme paikallisesti johdettuja rauhanponnisteluita ja –prosesseja.

Itsenäisenä konfliktinratkaisijana CMI tuo alalle osaamista ja mahdollisuuksia, joihin virallisilla toimijoilla ei aina ole edellytyksiä. Pystymme toimimaan nopeasti ja ulottamaan toimintamme niin yhteiskunnan päätöksenteon ylimmille tasoille kuin virallisten tahojen ulkopuolella toimivien ryhmienkin pariin. Riippumattomuutemme ansiosta pystymme rakentamaan yhteisymmärrystä ja yhteistyötä eri tasoilla vaikuttavien toimijoiden välillä. Meillä on mahdollisuus tehdä töitä joustavasti rauhanprosessin eri vaiheissa: silloin kun aika ei vielä ole kypsä virallisille neuvotteluille tai kun viralliset neuvottelut takkuilevat.

Työmme kaikenkattavana tavoitteena on rakentaa kestävää rauhaa väkivaltaisten konfliktien riepottelemiin yhteiskuntiin.

Yhteistyö

Väkivaltaisissa konflikteissa rauhanomaisen ja neuvotellun ratkaisun löytäminen vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä ja koordinointia useiden eri toimijoiden välillä. Työskentelemme tiiviisti konfliktin kaikkien osapuolten kanssa. Teemme lisäksi laajaa yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden sekä kansainvälisen yhteisön kanssa.

Kansainvälisiä ja alueellisia yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Euroopan unioni (EU), Afrikan unioni (AU), Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) sekä Yhdistyneet kansakunnat (YK). Haluamme myös tiivistää yhteistyötämme Suomen ulkoministeriön ja muiden suomalaisten toimijoiden kanssa rauhanvälitystaitojen ja suomalaisen lisäarvon vahvistamiseksi tällä saralla.

Osana kansainvälistä rauhanvälitysyhteisöä CMI on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä rauhanneuvottelutyön käytäntöjä. Ohjelmamme noudattaa YK:n Guidance for effective mediation -ohjeiden periaatteita.

Rauhan­välitys ja vuoro­puhelu
Rauhan­välityksen tukeminen
Tuki valtioille ja yhteisöille
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat
Digitaalinen rauhanvälitys

RAUHANVÄLITYS JA VUOROPUHELU

Rauhanvälityksen ja vuoropuhelun avulla rakennamme luottamusta konfliktin osapuolten välille.

Rauhanvälitysprosessien tavoitteena on luoda kestäviä ratkaisuja usein pitkään jatkuneisiin väkivaltaisiin konflikteihin. Rauhanvälitys ja vuoropuhelu ovat työmme keskiössä. Sovittelemme konflikteja ja rakennamme yhteisymmärrykseen tähtäävää vuoropuhelua osapuolten välille.

Puutteelliset verkostot, riittämättömät taidot sekä luottamuksen puute vaikeuttavat usein rauhanprosessien etenemistä. Pyrimme vastaamaan tämänkaltaisiin haasteisiin pitkäjänteisellä konfliktianalyysillä sekä rakentamalla yhteistyötä erilaisten poliittisten ja yhteiskunnallisten ryhmittymien välille.

Toimintamme perustuu epävirallisten neuvottelujen ja vuoropuhelun kautta tapahtuvaan luottamukselliseen yhteistyöhön konfliktin kaikkien osapuolten kanssa. Riippumattomana toimijana pystymme tarjoamaan turvalliset puitteet ja kanavat käsitellä ja analysoida konfliktiin liittyviä kysymyksiä ilman poliittisiin kiistoihin liittyviä valtakysymyksiä tai taktikointia. Epävirallisten kanavien kautta luomme tilaa aidolle vuoropuhelulle, rakennamme luottamusta konfliktin osapuolten välille ja työskentelemme määrätietoisesti saavuttaaksemme yhteisesti hyväksyttävän ratkaisun.

Toimintamme on itsenäistä ja riippumatonta, mutta se tukee virallisia rauhanprosesseja.

Rauhan­välitys ja vuoro­puhelu
Rauhan­välityksen tukeminen
Tuki valtioille ja yhteisöille
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat
Digitaalinen rauhanvälitys

RAUHANVÄLITYKSEN TUKEMINEN

Tarjoamme asiantuntijuuttamme valtioille, järjestöille ja muille keskeisille toimijoille kansainvälisessä rauhanvälitysyhteisössä.

Soviteltuun ratkaisuun tähtäävissä rauhanprosesseissa on mukana toimijoita, joilla on erilaisia taitoja, resursseja ja valtuuksia vaikuttaa prosessin etenemiseen. Kokonaisvaltaiselle osaamisen kehittämiselle on kansainvälisessä rauhanvälitystyössä suuri tarve.

Rauhanvälitystyön tukeminen ja muiden toimijoiden osaamisen kehittäminen parantaa valtioiden, järjestöjen ja muiden keskeisten tahojen kykyä ratkaista konflikteja tehokkaammin. Kehittämällä rauhanvälitysosaamista vahvistamme pitkäjänteisesti kansainvälistä rauhanvälitystyötä. Tämänkaltaisen työn lisäksi keskitymme myös antamaan räätälöityä tukea erilaisille rauhanvälitysprosesseille. Tarjoamme asiantuntija-apuamme muun muassa Afrikan unionille ja Euroopan unionille osana pitkäaikaista kumppanuuttamme. Tärkeä lisäarvomme on kykymme yhdistää epäviralliset neuvottelut osaksi virallista rauhanvälitystyötä.

Rauhan­välitys ja vuoro­puhelu
Rauhan­välityksen tukeminen
Tuki valtioille ja yhteisöille
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat
Digitaalinen rauhanvälitys

TUKI VALTIOILLE JA YHTEISÖILLE

CMI tukee valtioita ja yhteiskunnallisia toimijoita soveltamaan parhaita rauhanvälityskäytäntöjä olemassa oleviin poliittisiin ja yhteiskunnallisiin prosesseihin.

Parhaat tulokset rauhanprosesseissa saavutetaan, kun konflikteja ehkäistään ja ratkaistaan jo olemassa olevien poliittisten rakenteiden sisällä. Aina ei ulkopuolista välittäjää tarvita. Paikallisista poliittisista ja yhteiskunnallisista käytännöistä irralliset rauhanprosessit ovat monesti tehottomia ja tulokset lyhytaikaisia.

CMI tekee yhteistyötä niiden yhteiskunnallisten tahojen kanssa, jotka vastaavat laajemmin poliittisista prosesseista kuten kansallisesta vuoropuhelusta, parlamentaarisesta työstä sekä yhteiskunnallisista, poliittisista ja lainsäädännöllisistä uudistuksista. Tuomme rauhanvälityksen parhaat käytännöt olemassa oleviin poliittisiin prosesseihin, ja autamme valtioita ja muita poliittisia tahoja integroimaan rakenteisiinsa rauhanvälityksen parhaita käytäntöjä, menetelmiä ja osaamista, jotka edesauttavat vakautta.

CMI:llä on rauhanvälitystyössä rakentava rooli. Painotamme työssämme poliittisia kompromisseja kilpailun sijaan. Tähän tähtääviä käytäntöjä ovat luottamuksen rakentaminen, monitasoinen ja laaja yhteiskunnallinen osallistaminen sekä pitkäjänteinen konfliktianalyysi.

Rauhan­välitys ja vuoro­puhelu
Rauhan­välityksen tukeminen
Tuki valtioille ja yhteisöille
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat
Digitaalinen rauhanvälitys

NAISET JA RAUHANVÄLITYS

Kansainvälisistä sitoutumuksista huolimatta naisten asema on edelleen heikko rauhanprosesseissa. Me teemme töitä sen eteen, että naiset saisivat äänensä kuuluviin konfliktimaissa.

Rauhanprosessit tarjoavat mahdollisuuden muuttaa yhteiskunnan suuntaa. Naisten ottaminen mukaan rauhanprosesseihin on paitsi tasa-arvokysymys se tekee rauhanprosesseista kestävämpiä. Naiset katsovat usein konflikteja eri näkökulmista kuin miehet, mikä edesauttaa kestävien ratkaisujen syntymistä. Ilman naisia merkittävä osa yhteiskunnasta voi hylätä rauhansopimuksen ja kieltäytyä osallistumasta sen toimeenpanoon. Naisten ottaminen mukaan samoihin pöytiin miesten kanssa voi pidemmän päälle tasoittaa tietä kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

Naisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen konfliktinratkaisussa on noussut korkealle kansainvälisen yhteisön tärkeysjärjestyksessä kahdenkymmenen viime vuoden aikana. Tästä huolimatta naisten asema on edelleen järjestään heikko rauhanprosesseissa. Me haluamme tehdä oman osamme tämän asetelman muuttamiseksi.

Vahvuutemme on, että kykenemme tuomaan naisnäkökulman mukaan suoraan niihin rauhanprosesseihin, joiden parissa teemme töitä. Ymmärrämme naisten moninaiset roolit niin sodan kuin rauhankin aikana. Korostamme sen tärkeyttä, että myös miehet ottavat naisten asian omakseen.

Rauhan­välitys ja vuoro­puhelu
Rauhan­välityksen tukeminen
Tuki valtioille ja yhteisöille
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat
Digitaalinen rauhanvälitys

RAUHANVÄLITYKSEN TOIMINTATAVAT

Rauhanvälityksen alalla on tarvetta yhteisille käytännöille ja periaatteille. CMI haluaa tehdä osansa, jotta rauhanvälitys kykenee nykyistä paremmin vastaamaan monimutkaisten konfliktien asettamiin haasteisiin.

Haluamme parantaa kansainvälisen yhteisön kykyä vastata monimutkaisiin konflikteihin vahvistamalla rauhanvälitystä ohjaavia yhteisiä käytäntöjä ja periaatteita. Uskomme, että kokemuksemme ansiosta meillä on tällä saralla paljon annettavaa. Presidentti Ahtisaaren vuosikymmenten kokemus yhtenä maailman johtavista rauhanvälittäjistä on saatava mahdollisimman hyvin rauhanvälityksen ammattilaisten käyttöön. Keskeistä on löytää uusia metodeita konfliktien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun.

Rauhan­välitys ja vuoro­puhelu
Rauhan­välityksen tukeminen
Tuki valtioille ja yhteisöille
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat
Digitaalinen rauhanvälitys

DIGITAALINEN RAUHANVÄLITYS

CMI hyödyntää digiteknologiaa rauhanvälityksen käytäntöjen parantamiseksi, ehkäisee digiteknologian käytöstä aiheutuvia riskejä ja osallistuu digitaalista rauhanvälitystä koskevaan kansainväliseen keskusteluun. 

Digiteknologialla on yhä suurempi rooli konfliktien pahenemisessamutta myös rauhan edistämisessä. CMI:n tavoitteena on olla johtavassa roolissa digitaalisten työkalujen ja käytäntöjen käyttöönotossa dialogiprosesseissa,  kuitenkin samalla ottaen huomioon myös digiteknologian käytöstä aiheutuvat riskit. 

Digiteknologian integroiminen yhä vahvemmin CMI:n toimintaan sekä muutoksen kannustaminen toimialalla on loogista jatkoa työlle, jonka organisaatio aloitti ensimmäisellä digiteknologiakokeilullaan jo vuonna 2004. Sen lisäksi, että CMI hyödyntää vakiintunuttkokemustaan digitaalisten ratkaisujen käytöstä, se luottaa myös vahvaan kumppaniverkostoon teknologian, innovoinnin ja digitaalisen rauhanvälityksen aloilla. 

 CMI etsii, kehittää ja ottaa käyttöön uusia teknologisia ratkaisuja vastatakseen rauhanvälittäjien esille tuomiin kasvaviin tarpeisiin ja lieventääkseen digiteknologian käytöstä johtuvia ongelmia. CMI myös varmistaa, että rauhanvälittäjät saavat oikeanlaiset digitaaliset taidot viedäkseen teknologian käytöstä saatuja oppeja eteenpäin.