Koti
English
Arabic

Seuraa
meitä

CMI - Peace broker

Kaikki konfliktit voidaan ratkaista

KEITÄ ME OLEMME

Crisis Management Initiative (CMI) on suomalainen konfliktinratkaisujärjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja epävirallisen neuvottelun ja vuoropuhelun avulla. Rauhannobelisti Martti Ahtisaari perusti järjestön presidenttikautensa jälkeen vuonna 2000. Nykyisin CMI on yksi maailman johtavista toimijoista alallaan.
rahoitus
paatoksenteko
Rauhan­välitys ja vuoro­puhelu
Rauhan­välityksen tukeminen
Tuki valtioille ja yhteisöille
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat

OHJELMA

CMI etsii ratkaisuja maailman konflikteihin vuoropuhelun ja rauhanvälityksen keinoin. Ne ovat ydinosaamistamme ja tunnustetusti tehokkaimpia keinoja ennaltaehkäistä ja ratkaista konflikteja. Uusi ohjelmamme vuosille 2018 – 2021 pyrkii vahvistamaan asemaamme alan johtavana toimijana.

Tämän päivän konflikteja ei ratkaista väkivalloin, vaan kestävä rauha tarvitsee aina poliittisesti neuvotellun ratkaisun. CMI on itsenäinen konfliktinratkaisujärjestö, joka tuo osapuolet saman pöydän ääreen sovittelemaan erimielisyyksiään rakentavalla tavalla. Ydinosaamisalueemme, vuoropuhelu ja rauhanvälitys, ovat tunnustetusti tehokkaimpia tapoja ennaltaehkäistä ja ratkaista väkivaltaisia konflikteja.

Maailma tarvitsee itsenäisiä toimijoita konfliktien ratkaisemiseksi nyt enemmän kuin koskaan. Väkivaltaisten konfliktien määrä on kasvussa, ja näistä konflikteista on tullut yhä monimutkaisempia. CMI:n kaltaiset itsenäiset toimijat kykenevät tukemaan ja täydentämään virallisten instituutioiden ja hallitusten rauhanponnistuksia. Itsenäinen asemamme antaa meille mahdollisuuden toimia silloin, kun virallinen diplomatia ei siihen pysty. Voimme liikkua joustavasti erilaisten virallisten ja epävirallisten rauhanprosessien välillä, täyttää aukkoja siellä missä niitä syntyy ja parantaa näin rauhan mahdollisuuksia. Työssä auttavat vuosien varrella karttunut ammattitaitomme ja alueelliset verkostomme.

Uusi ohjelmamme vuosille 2018 – 2021 pyrkii vahvistamaan asemaamme alan johtavana toimijana maailmassa. Haluamme parantaa naisten asemaa rauhantekijöinä, jotta konfliktien ennaltaehkäisy ja ratkaisu onnistuisi nykyistä paremmin. Työmme naisten aseman vahvistamiseksi on saanut laajaa kansainvälistä tunnustusta. Haluamme myös vaikuttaa rauhanvälityksen toimintatapoihin kansainvälisesti. Haluamme huolehtia, että niin opit omasta työstämme kuin presidentti Ahtisaaren vuosikymmenten kokemus palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla kansainvälistä yhteisöä.

CMI:n ohjelma keskittyy konfliktien ehkäisyyn ja ratkaisuun kolmella maantieteellisellä alueella: Lähi-idässä ja Pohjois-AfrikassaSaharan eteläpuolisessa Afrikassa sekä Euraasiassa, eli entisten neuvostotasavaltojen alueella.

Rauhan­välitys ja vuoro­puhelu
Rauhan­välityksen tukeminen
Tuki valtioille ja yhteisöille
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat

RAUHANVÄLITYS JA VUOROPUHELU

Rauhanvälityksen ja vuoropuhelun avulla rakennamme luottamusta konfliktin osapuolten välille.

Rauhanvälitysprosessien tavoitteena on luoda kestäviä ratkaisuja usein pitkään jatkuneisiin väkivaltaisiin konflikteihin. Rauhanvälitys ja vuoropuhelu ovat työmme keskiössä. Sovittelemme konflikteja ja rakennamme yhteisymmärrykseen tähtäävää dialogia osapuolten välille.

Puutteelliset verkostot, riittämättömät taidot sekä luottamuksen puute vaikeuttavat usein rauhanprosessien etenemistä. Pyrimme vastaamaan tämänkaltaisiin haasteisiin pitkäjänteisellä konfliktianalyysillä sekä rakentamalla yhteistyötä erilaisten poliittisten ja yhteiskunnallisten ryhmittymien välille.

Toimintamme perustuu epävirallisten neuvottelujen ja vuoropuhelun kautta tapahtuvaan luottamukselliseen yhteistyöhön konfliktin kaikkien osapuolten kanssa. Riippumattomana toimijana pystymme tarjoamaan turvalliset puitteet ja kanavat käsitellä ja analysoida konfliktiin liittyviä kysymyksiä ilman poliittisiin kiistoihin liittyviä valtakysymyksiä tai taktikointia. Epävirallisten kanavien kautta luomme tilaa aidolle dialogille, rakennamme luottamusta konfliktin osapuolten välille ja työskentelemme määrätietoisesti saavuttaaksemme yhteisesti hyväksyttävän ratkaisun.

Toimintamme on itsenäistä ja riippumatonta, mutta virallisia rauhanvälityksen prosesseja täydentävää.

Rauhan­välitys ja vuoro­puhelu
Rauhan­välityksen tukeminen
Tuki valtioille ja yhteisöille
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat

RAUHANVÄLITYKSEN TUKEMINEN

Tarjoamme asiantuntijuuttamme valtioille, järjestöille ja muille keskeisille toimijoille kansainvälisessä rauhanvälitysyhteisössä.

Soviteltuun ratkaisuun tähtäävissä rauhanprosesseissa on mukana toimijoita, joilla on erilaisia taitoja, resursseja ja valtuuksia vaikuttaa prosessin etenemiseen. Kokonaisvaltaiselle osaamisen kehittämiselle on kansainvälisessä rauhanvälitystyössä suuri tarve.

Rauhanvälitystyön tukeminen ja muiden toimijoiden osaamisen kehittäminen parantaa valtioiden, järjestöjen ja muiden keskeisten tahojen kykyä ratkaista konflikteja tehokkaammin. Kehittämällä rauhanvälitysosaamista vahvistamme pitkäjänteisesti kansainvälistä rauhanvälitystyötä. Tämänkaltaisen työn lisäksi keskitymme myös antamaan räätälöityä tukea erilaisille rauhanvälitysprosesseille. Tarjoamme asiantuntija-apuamme muun muassa Afrikan Unionille ja Euroopan Unionille osana pitkäaikaista kumppanuuttamme. Tärkeä lisäarvomme on kykymme yhdistää epäviralliset neuvottelut osaksi virallista rauhanvälitystyötä.

Rauhan­välitys ja vuoro­puhelu
Rauhan­välityksen tukeminen
Tuki valtioille ja yhteisöille
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat

TUKI VALTIOILLE JA YHTEISÖILLE

CMI tukee valtioita ja yhteiskunnallisia toimijoita soveltamaan parhaita rauhanvälityskäytäntöjä olemassa oleviin poliittisiin ja yhteiskunnallisiin prosesseihin.

Parhaat tulokset rauhanprosesseissa saavutetaan, kun konflikteja ehkäistään ja ratkaistaan jo olemassa olevien poliittisten rakenteiden sisällä. Aina ei ulkopuolista välittäjää tarvita. Paikallisista poliittisista ja yhteiskunnallisista käytännöistä irralliset rauhanprosessit ovat monesti tehottomia ja tulokset lyhytaikaisia.

CMI tekee yhteistyötä niiden yhteiskunnallisten tahojen kanssa, jotka vastaavat laajemmin poliittisista prosesseista kuten kansallisesta dialogista, parlamentaarisesta työstä sekä yhteiskunnallisista, poliittisista ja lainsäädännöllisistä uudistuksista. Tuomme rauhanvälityksen parhaat käytännöt olemassa oleviin poliittisiin prosesseihin, ja autamme valtioita ja muita poliittisia tahoja integroimaan rakenteisiinsa rauhanvälityksen parhaita käytäntöjä, menetelmiä ja osaamista, jotka edesauttavat vakautta.

CMI:llä on rauhanvälitystyössä rakentava rooli. Painotamme työssämme poliittisia kompromisseja kilpailun sijaan. Tähän tähtääviä käytäntöjä ovat luottamuksen rakentaminen, monitasoinen ja laaja yhteiskunnallinen osallistaminen sekä pitkäjänteinen konfliktianalyysi. Yhdistämällä nämä toimintatavat kansallisiin olemassa oleviin käytäntöihin pystymme tehokkaammin tukemaan paikallisia ja kansallisia toimijoita.

Rauhan­välitys ja vuoro­puhelu
Rauhan­välityksen tukeminen
Tuki valtioille ja yhteisöille
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat

NAISET JA RAUHANVÄLITYS

Kansainvälisistä sitoutumuksista huolimatta naisten asema on edelleen heikko rauhanprosesseissa. Me teemme töitä sen eteen, että naiset saisivat äänensä kuuluviin konfliktimaissa.

Rauhanprosessit tarjoavat mahdollisuuden muuttaa yhteiskunnan suuntaa. Naisten ottaminen mukaan rauhanprosesseihin on paitsi tasa-arvokysymys se tekee rauhanprosesseista kestävämpiä. Naiset katsovat usein konflikteja eri näkökulmista kuin miehet, mikä edesauttaa kestävien ratkaisujen syntymistä. Ilman naisia merkittävä osa yhteiskunnasta voi hylätä rauhansopimuksen ja kieltäytyä osallistumasta sen toimeenpanoon. Naisten ottaminen mukaan samoihin pöytiin miesten kanssa voi pidemmän päälle tasoittaa tietä kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

Naisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen konfliktinratkaisussa on noussut korkealle kansainvälisen yhteisön tärkeysjärjestyksessä kahdenkymmenen viime vuoden aikana. Tästä huolimatta naisten asema on edelleen järjestään heikko rauhanprosesseissa. Me haluamme tehdä oman osamme tämän asetelman muuttamiseksi.

Vahvuutemme on, että kykenemme tuomaan naisnäkökulman mukaan suoraan niihin rauhanprosesseihin, joiden parissa teemme töitä. Ymmärrämme naisten moninaiset roolit niin sodan kuin rauhankin aikana. Korostamme sen tärkeyttä, että myös miehet ottavat naisten asian omakseen. Naisten aseman vahvistamiseksi ei ole yhtä mallia, vaan se on räätälöitävä kuhunkin tilanteeseen sopivaksi niin, että konfliktiosapuolilla on asian edistämisestä ensisijainen vastuu. Työmme nojaa sekä ymmärrykseen eri mallien toimivuudesta että vahvoihin paikallisiin verkostoihin.

Rauhan­välitys ja vuoro­puhelu
Rauhan­välityksen tukeminen
Tuki valtioille ja yhteisöille
Naiset ja rauhan­välitys
Rauhanvälityksen toimintatavat

RAUHANVÄLITYKSEN TOIMINTATAVAT

Rauhanvälityksen alalla on tarvetta yhteisille käytännöille ja periaatteille. CMI haluaa tehdä osansa, jotta rauhanvälitys kykenee nykyistä paremmin vastaamaan monimutkaisten konfliktien asettamiin haasteisiin.

Haluamme parantaa kansainvälisen yhteisön kykyä vastata monimutkaisiin konflikteihin vahvistamalla rauhanvälitystä ohjaavia yhteisiä käytäntöjä ja periaatteita. Uskomme, että kokemuksemme ansiosta meillä on tällä saralla paljon annettavaa. Presidentti Ahtisaaren vuosikymmenten kokemus yhtenä maailman johtavista rauhanvälittäjistä on saatava mahdollisimman hyvin rauhanvälityksen ammattilaisten käyttöön. Keskeistä on löytää uusia metodeita konfliktien ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun.

alueet-ja-painopisteet
tulosten-mittaaminen
Uusimmat
Arkisto

ARKISTO

tiistaina, 5. joulukuuta 2017
keskiviikkona, 29. marraskuuta 2017
maanantaina, 27. marraskuuta 2017
maanantaina, 30. lokakuuta 2017
perjantaina, 6. lokakuuta 2017
perjantaina, 29. syyskuuta 2017
tiistaina, 26. syyskuuta 2017
keskiviikkona, 23. elokuuta 2017
sunnuntaina, 20. elokuuta 2017
lauantaina, 5. elokuuta 2017
tiistaina, 16. toukokuuta 2017
lauantaina, 13. toukokuuta 2017
tiistaina, 9. toukokuuta 2017
tiistaina, 7. maaliskuuta 2017
maanantaina, 13. helmikuuta 2017
maanantaina, 23. tammikuuta 2017
torstaina, 19. tammikuuta 2017
tiistaina, 17. tammikuuta 2017
keskiviikkona, 9. joulukuuta 2015
keskiviikkona, 2. joulukuuta 2015
maanantaina, 30. marraskuuta 2015
maanantaina, 16. marraskuuta 2015
maanantaina, 16. marraskuuta 2015
maanantaina, 16. marraskuuta 2015
sunnuntaina, 15. marraskuuta 2015
perjantaina, 13. marraskuuta 2015
torstaina, 12. marraskuuta 2015
torstaina, 12. marraskuuta 2015
torstaina, 12. marraskuuta 2015
torstaina, 5. marraskuuta 2015
perjantaina, 16. lokakuuta 2015
torstaina, 8. lokakuuta 2015
tiistaina, 6. lokakuuta 2015
maanantaina, 21. syyskuuta 2015
keskiviikkona, 9. syyskuuta 2015
maanantaina, 7. syyskuuta 2015
torstaina, 3. syyskuuta 2015
keskiviikkona, 2. syyskuuta 2015
tiistaina, 1. syyskuuta 2015
maanantaina, 31. elokuuta 2015
perjantaina, 28. elokuuta 2015
perjantaina, 28. elokuuta 2015
torstaina, 27. elokuuta 2015
keskiviikkona, 26. elokuuta 2015
keskiviikkona, 26. elokuuta 2015
tiistaina, 25. elokuuta 2015
maanantaina, 24. elokuuta 2015
maanantaina, 24. elokuuta 2015
sunnuntaina, 23. elokuuta 2015
sunnuntaina, 23. elokuuta 2015
perjantaina, 21. elokuuta 2015
torstaina, 20. elokuuta 2015
keskiviikkona, 19. elokuuta 2015
keskiviikkona, 19. elokuuta 2015
tiistaina, 18. elokuuta 2015
perjantaina, 14. elokuuta 2015
tiistaina, 14. heinkuuta 2015
torstaina, 9. heinkuuta 2015
maanantaina, 6. heinkuuta 2015
keskiviikkona, 1. heinkuuta 2015
tiistaina, 30. keskuuta 2015
perjantaina, 12. keskuuta 2015
perjantaina, 8. toukokuuta 2015
keskiviikkona, 18. maaliskuuta 2015
perjantaina, 6. maaliskuuta 2015
torstaina, 5. maaliskuuta 2015
keskiviikkona, 4. maaliskuuta 2015
perjantaina, 20. helmikuuta 2015
keskiviikkona, 18. helmikuuta 2015
maanantaina, 16. helmikuuta 2015
keskiviikkona, 11. helmikuuta 2015
keskiviikkona, 28. tammikuuta 2015
keskiviikkona, 28. tammikuuta 2015
keskiviikkona, 21. tammikuuta 2015
tiistaina, 13. tammikuuta 2015
tiistaina, 30. joulukuuta 2014
maanantaina, 29. joulukuuta 2014
perjantaina, 19. joulukuuta 2014
keskiviikkona, 17. joulukuuta 2014
perjantaina, 12. joulukuuta 2014
tiistaina, 9. joulukuuta 2014
perjantaina, 5. joulukuuta 2014
perjantaina, 5. joulukuuta 2014
perjantaina, 14. marraskuuta 2014
tiistaina, 11. marraskuuta 2014
maanantaina, 10. marraskuuta 2014
sunnuntaina, 9. marraskuuta 2014
torstaina, 30. lokakuuta 2014
perjantaina, 24. lokakuuta 2014
perjantaina, 24. lokakuuta 2014
torstaina, 16. lokakuuta 2014
keskiviikkona, 15. lokakuuta 2014
perjantaina, 10. lokakuuta 2014
torstaina, 9. lokakuuta 2014
torstaina, 9. lokakuuta 2014
maanantaina, 6. lokakuuta 2014
tiistaina, 16. syyskuuta 2014
keskiviikkona, 10. syyskuuta 2014
tiistaina, 19. elokuuta 2014
maanantaina, 18. elokuuta 2014
perjantaina, 15. elokuuta 2014
tiistaina, 12. elokuuta 2014
perjantaina, 8. elokuuta 2014
maanantaina, 4. elokuuta 2014
torstaina, 17. heinkuuta 2014
tiistaina, 15. heinkuuta 2014
torstaina, 3. heinkuuta 2014
tiistaina, 1. heinkuuta 2014
tiistaina, 1. heinkuuta 2014
tiistaina, 24. keskuuta 2014
maanantaina, 23. keskuuta 2014
torstaina, 19. keskuuta 2014
maanantaina, 16. keskuuta 2014
torstaina, 12. keskuuta 2014
keskiviikkona, 11. keskuuta 2014
maanantaina, 9. keskuuta 2014
maanantaina, 26. toukokuuta 2014
keskiviikkona, 2. huhtikuuta 2014
keskiviikkona, 12. maaliskuuta 2014
lauantaina, 8. maaliskuuta 2014
julkaisut

LAHJOITA

Tämän päivän väkivaltaisia konflikteja ei ratkota sotimalla. Kestävä rauha tarvitsee aina rauhanomaisesti neuvotellun ratkaisun. Me rakennamme yhdessä konfliktin osapuolten kanssa rauhaa kriisialueilla. Tarvitsemme tukeasi! Lahjoita CMI:lle ja tue työtämme konfliktinehkäisyssä ja –ratkaisussa ympäri maailmaa.
Valitse maksutapa:
Valitse lahjoittamasi summa:
Rahankeräyslupanumero RA/2017/1104 . Lupa on voimassa 1.12.2017-30.11.2019
koko Suomessa, Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Keräysvarat käytetään vuosien 2018–2019 aikana CMI:n konfliktinehkäisy- ja ratkaisutyöhön.
premium-lahjoittajaklubi
yrityskumppanuudet

YHTEYSTIEDOT

YLEISET YHTEYSTIEDOT

Sähköposti: cmi.helsinki(a)cmi.fi
Puhelin: +358 75 755 1800
(toimistoaika 9-16)
Telefax: +358 9 42428110

MEDIATIEDUSTELUT

Elina Lehtinen
+358 40 8340 465
elina.lehtinen(a)cmi.fi

Antti Ämmälä
+358 40 3583 084
antti.ammala(a)cmi.fi

comms(a)cmi.fi

MARTTI AHTISAARI

CMI:n perustajaa, presidentti Martti Ahtisaarta koskevat tiedustelut: Assistentti Tuula Tanskanen tuula.tanskanen(a)cmi.fi

CMI:N HALLITUS

CMI TOIMISTO HELSINGISSÄ

Eteläranta 12 (2. krs)
00130 Helsinki

CMI TOIMISTO BRYSSELISSÄ

Rue Belliard 205, box 3
1040 Bryssel
Belgia

HENKILÖKUNTA

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muodossa:
etunimi.sukunimi(a)cmi.fi
Pohjoismaiset kirjaimet korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a

Henkilökunnan ja tiimien yhteystiedot ohjautuvat englanninkielisille sivuillemme:

Johtoryhmä
Euraasia
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka
Saharan eteläpuolinen Afrikka
Naiset ja rauhanvälitys
Ohjelman hallinto
Vanhemmat asiantuntijat
Talous ja hallinto
Viestintä ja yksityinen varainhankinta
Presidentti Ahtisaaren toimisto

Avoimet työpaikat

media
avoimet-tyopaikat
Biografia
CV
Lehdistökuvat

MARTTI AHTISAARI

Martti Ahtisaari

Presidentti Martti Ahtisaari on toiminut kansainvälisissä tehtävissä lähes koko työuransa, valtaosan siitä YK:n alaisissa tehtävissä. Presidenttikautensa päätyttyä vuonna 2000 hän perusti Crisis Management Initiative ry:n (CMI), joka on sittemmin kasvanut yhdeksi maailman arvostetuimmaksi järjestöksi rauhanvälityksen saralla. Tunnustuksena pitkäjänteisestä työstään rauhan puolesta Ahtisaarelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto joulukuussa 2008.

Biografia
CV
Lehdistökuvat

BIOGRAFIA

Martti Ahtisaari on toiminut useissa merkittävissä tehtävissä Suomen ulkoasiainministeriössä ja Yhdistyneissä kansakunnissa. Vuonna 1994 hänet valittiin Suomen tasavallan presidentiksi. Hän toimi virassa alkuvuoteen 2000 asti.

Presidentti Ahtisaari perusti Crisis Management Initiative -järjestön (CMI), joka jatkaa Ahtisaaren rauhanvälityksen perintöä. Elämäntyöstään rauhanneuvottelijana Martti Ahtisaarelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 2008.

Presidenttikautensa jälkeen Ahtisaari on toiminut ratkaisevassa roolissa useissa kansainvälisissä rauhanneuvotteluissa. Ahtisaari toimi muun muassa välittäjänä Acehin rauhanneuvotteluissa ja johti YK:n henkilöstön turvallisuutta Irakissa selvittävää paneelia. Hän on toiminut myös YK:n Afrikan sarven erityislähettiläänä ja ETYJ:n puheenjohtajan henkilökohtaisena Keski-Aasia -edustajana. Vuosien 2005-2008 aikana Ahtisaari toimi YK:n pääsihteerin erityisedustajana Kosovon statusprosessissa.

Presidentti Ahtisaari toimii myös useiden järjestöjen ja säätiöiden tehtävissä. Hänen merkittävimpiä kansainvälisiä tehtäviään ovat jäsenyys the Elders -järjestössä,  puheenjohtajuus itsenäisessä Turkki -komissiossa sekä jäsenyys Mo Ibrahim -säätiön palkintokomiteassa.

Martti Ahtisaari on naimissa Eeva Ahtisaaren kanssa ja heillä on poika.

Lataa PDF

Biografia
CV
Lehdistökuvat

MARTTI AHTISAARI
CURRICULUM VITAE

Martti Ahtisaari valittiin Suomen tasavallan presidentiksi helmikuussa 1994. Hän astui virkaan 1.3.1994 ja toimi virassa 29.2.2000 asti. Pian presidenttikautensa jälkeen Ahtisaari perusti rauhanvälitykseen erikoistuneen Crisis Management Initiative -järjestön (CMI).

Vuonna 2005 Ahtisaari ja CMI johtivat Indonesian hallituksen ja Vapaa Aceh -liikkeen rauhanneuvotteluja. Loppuvuodesta 2005 vuoden 2008 alkuun Ahtisaari toimi YK:n pääsihteerin erityisedustajana Kosovon statusprosessissa. Martti Ahtisaarelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 2008.

Työhistoria

Martti Ahtisaari on toiminut uransa aikana useissa merkittävissä tehtävissä Suomen ulkoasiainministeriössä ja Yhdistyneissä kansakunnissa.

Useita tehtäviä Suomen ulkoasianministeriössä, 1965-1973

Suomen Tansanian-suurlähettiläs, 1973-1976,
akkreditoitu Sambiaan, Somaliaan ja Mosambikiin, 1975- 1976

YK:n Namibia-instituutin senaatin jäsen, 1975-1976
YK:n apulaispääsihteeri (Namibia-valtuutettu), 1977-1981
YK:n pääsihteerin Namibia-asioiden erityisedustaja, 1978-1988

Ulkoasianministeriön kehitysyhteistyön alivaltiosihteeri, 1984-1986

YK:n hallinto- ja talousasioiden alipääsihteeri, 1987-1991,
YK:n pääsihteerin erityisedustaja Namibiassa, 1989-1990

Valtiosihteeri, 1991-1993

Entisen Jugoslavian, Bosnian ja Hertsegovinan työryhmän puheenjohtaja Genevessä, 1992-1993,

Suomen tasavallan presidentti, 1994-2000

Vuonna 1999 Martti Ahtisaari, Venäjän entinen ulkoministeri erityislähettiläs Victor Chernomyrdin ja Yhdysvaltain apulaisulkoministeri Strobe Talbott neuvottelivat rauhansopimuksen, joka johti serbijoukkojen vetäytymiseen Kosovosta.

Presidenttikauden jälkeinen aika

Martti Ahtisaari perusti konfliktinratkaisuun erikoistuneen Crisis Management Initiative -järjestön presidenttikautensa jälkeen. Tämä ja alla listatut tehtävät ovat olleet Ahtisaaren toiminnan ensisijaisia painopisteitä vuodesta 2000 alkaen.

Itävallan ihmisoikeus- ja poliittisesta tilanteesta raportoineen ryhmän jäsen, 2000

IRA:n asevarastojen tarkastaja yhdessä Cyril Ramaphosan kanssa, 2000

Puheenjohtaja YK:n henkilöstön turvallisuutta Irakissa selvittävässä paneelissa, 2003

ETYJ:n puheenjohtajan henkilökohtaisena Keski-Aasia -edustaja, 2003-2004

YK:n Afrikan sarven erityislähettiläs, 2003-2005

Välittäjä Indonesian hallituksen ja Vapaa Aceh -liikkeen välisissä rauhanneuvotteluissa, 2005. Neuvottelut johtivat rauhansopimuksen allekirjoittamiseen. Lähes kolme vuosikymmentä kestänyt konflikti saatiin päätökseen ja Aceh sai autonomian.

YK:n pääsihteerin erityisedustaja Kosovon statusprosessissa, 2005-2008

Hallituksen puheenjohtaja, International Crisis Group

Hallituksen varapuheenjohtaja, the East-West Institute

Hallituksen varapuheenjohtaja, European Council on Foreign Relations

Nykyiset tehtävät

Puheenjohtaja, Independent Commission on Turkey

Jäsenyys, the Elders -järjestö

Jäsenyys, Mo Ibrahim -säätiö

Koulutus

Presidentti Ahtisaari valmistui opettajaksi Oulun yliopistosta vuonna 1959, ja yliopiston kunniatohtori hänestä tuli vuonna 1989. Ahtisaarella on useita kunniatohtorin arvonimiä eri maissa.

Palkinnot ja kunnianosoitukset

Namibian kunniakansalaisuus, 1992
Franklin D. Roosevelt Four Freedoms -rauhanpalkinto, 2000
Hessenin rauhanpalkinto, 2000
The J. William Fulbright Award for International Understanding, 2000
Honorary Officer in the Order of Australia, 2002
Order of the Companions of Oliver Tambo (Supreme Companion) of South Africa, 2004
Tribute of Appreciation by the Department of the State of the USA, 2005
The Gold Medal from the American-Scandinavian Foundation, 2006
Manfred Wörner-mitali, 2007
UNESCOn Félix Houphöuet-Boigny -rauhanpalkinto, 2008
Nobelin rauhanpalkinto, 2008

Lataa PDF

Biografia
CV
Lehdistökuvat

LEHDISTÖKUVAT

Presidentti Martti Ahtisaaren lehdistökuvat (2015).

Valokuvat ovat vapaasti median käytettävissä CMI:stä ja Martti Ahtisaaresta kertovien uutisten yhteydessä. Kuvia käytettäessä tulee mainita valokuvaajan nimi ja lähteenä CMI. Kuvatekstit ja kuvaajatiedot löytyvät kuvatiedostojen metatiedoista. Ilmoitathan kuvien käytöstä etukäteen. Lisätietoja comms(a)cmi.fi

Press Picture 1
Kuva: Tuukka Koski
Lataa
Press Picture 5
Kuva: Tomas Whitehouse
Lataa
Press Picture 6
Kuva: Tomas Whitehouse
Lataa

Nobelin rauhanpalkinto 2008

Press Picture 7
Kuva: Hannu Lindroos
Lataa
nobelin-rauhanpalkinto
yhteystiedot