Koti
English
Arabic
Haku
Valikko

Seuraa
meitä

TULOSTEN MITTAAMINEN

CMI:n työtä konfliktinehkäisyssä ja -ratkaisussa tehdään nopeasti muuttuvassa ja riskialttiissa toimintaympäristössä – olosuhteissa, joissa perinteisten arviointimenetelmien soveltaminen on haastavaa. Samanaikaisesti selkeille ja tarkoille mittausmenetelmille on alallamme tarvetta. Tämän takia CMI kehittää aktiivisesti omaa tulosperustaista toimintaansa sekä sisäisen suunnittelun ja arvioinnin prosessiaan.

Tulosperustaisen toiminnan kehittäminen

CMI käyttää tulosperustaista lähestymistapaa (Results-Based Management) ohjelmansa toteuttamisessa. Panostamalla systemaattisesti riskien hallintaan, sisäisen suunnittelun, seurannan ja arvioinnin prosesseihin sekä rahoituksen seurantaan, voimme tukea tehokkaammin ja kestävämmin rauhanprosesseja.

Tulosperustaisen lähestymistavan omaksuminen ja soveltaminen edellyttää työssämme käytettyjen työkalujen ja lähestymistapojen jatkuvaa kehittämistä. Osaamisen kehittäminen ja laadun varmistaminen vahvojen vertaisverkostojen kautta ovat tärkeä osa työtämme. Lisäksi panostamme yhteistyöhön ja sen kehittämiseen konfliktinratkaisuun erikoistuneiden jäsenjärjestöjen kanssa.

Sisäinen suunnittelu, seuranta ja arviointi

CMI kehittää jatkuvasti omaa sisäistä suunnitteluaan, seurantaa sekä arviointiprosessejaan(Planning, Monitoring and Evaluation, PME) koko ohjelmamme ja kaikkien hankkeidemme tehokkuuden ja laadun takaamiseksi. Tällä nk. PME-prosessilla on kolme päätavoitetta:

  • Oppiminen: Jatkuva oppiminen ja sopeutuminen nopeasti muuttuviin tilanteisiin on ensisijaisen tärkeää komplekseissa ja riskialttiissa toimintaympäristöissä. Tarkasti rakennettu sisäisen suunnittelun ja arvioinnin prosessi auttaa meitä reflektoimaan kokemuksiamme, sopeutumaan muutoksiin sekä oppimaan jokaisesta kokemuksestamme. Tehokas oppiminen tukee koko organisaation kasvua ja kehitystä.
  • Ohjelmanhallinta: Tehokas ohjelmanhallinta auttaa meitä tunnistamaan sekä toimivat että kehittämistä vaativat käytännöt.
  • Vastuullisuus: Jatkuva oppiminen ja tehokas ohjelmanhallinta auttaa meitä parantamaan kykyämme vastata myös toimintaamme liittyviin ulkoisiin odotuksiin. CMI:n vastuullisuus sidosryhmiämme kohtaan merkitsee ennen kaikkea konfliktinratkaisuprosessien tuloksellista ja myönteistä kehitystä.

Erilaiset tulostyypit

CMI:n ohjelmakokonaisuuden tavoitteena on tehdä rauhanprosesseista tehokkaampia ja kestävämpiä. Jokaisella poliittisella ja väkivaltaisella konfliktilla on omat ominaispiirteensä, ja siten myös jokainen yritys ratkoa niitä on erilainen. Onnistuneeseen rauhanprosessiin tarvitaan monenlaisia työkaluja, lähestymistapoja ja menetelmiä, joiden avulla tilanteisiin voidaan reagoida joustavasti ja vaikuttaa monesta eri kulmasta.

CMI tuo panoksensa rauhanprosesseihin viiden erilaisen nk. tulostyypin avulla:

trust
LUOTTAMUS: Kestävän rauhan saavuttamisen edellytyksenä on luottamuksen rakentaminen konfliktin osapuolten välille sekä toisaalta luottamus rauhanprosessin edistymiseen.

channels

YHTEYDET: Keskusteluyhteyksiä tulee ylläpitää ja kehittää. Puutteellinen kommunikaatio aiheuttaa väärinymmärryksiä, ja voi hidastaa tai jopa vaarantaa rauhanprosessin etenemisen.

capacities

OSAAMINEN: Konfliktin osapuolten, rauhanvälittäjien sekä asiaankuuluvien yhteiskunnallisten toimijoiden tekninen ja poliittinen osaaminen konfliktinratkaisussa on keskeistä rauhanprosessin onnistumiselle.

inclusion

OSALLISTAVUUS: Kestävän rauhan edellytyksenä on rauhanprosessien mahdollisimman laaja osallistavuus. Rauhaan johtavassa prosessissa on ensisijaisesti kyse kaikkien keskeisten tahojen välisestä yhteistyöstä.

solutions

RATKAISUT: Konfliktinratkaisuprosessi on useiden eri tahojen yhteinen ponnistus ratkaisun löytämiseksi.

Nämä viisi tulostyyppiä muodostavat perustan ja työkalut CMI:n ohjelman arvioimiseksi ja seuraamiseksi – ne ovat ne halutut muutokset, joihin CMI panostaa ja tähtää aina konfliktista riippuen. Jokainen konflikti on kuitenkin omanlaisensa, ja siksi myös jokainen konfliktinratkaisusuunnitelma vaatii joustavuutta sopeutuakseen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja vaihtuviin tarpeisiin.