Koti
English
Arabic

Seuraa
meitä

Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka

Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka
Vuonna 2011 puhjenneen arabikevään vaikutukset näkyvät yhä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maissa. Kansannousuihin johtaneet ongelmat ovat jääneet ratkaisematta, ja alueen valtioiden vaikeudet puuttua olemassa oleviin haasteisiin ovat entisestään horjuttaneet alueen vakautta.

CMI työskentelee Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa edistääkseen vuoropuhelua ja tukeakseen paikallisesti johdettuja rauhanpyrkimyksiä. Alueen haasteisiin on mahdollista löytää kestäviä ratkaisuja vain jos muutostyöhön osallistuminen on mahdollista kaikille rauhan kannalta olennaisille tahoille. CMI tukee ja ohjaa ratkaisukeskeistä vuoropuhelua konfliktikysymyksissä ja työskentelee rauhan edistämiseksi yhteistyössä paikallisten kumppaniensa kanssa. Uskomme, että nopeasti muuttuvasta poliittisesta ympäristöstä huolimatta alueen vakauttaminen konfliktinratkaisun avulla on mahdollista.


Irak: Kansallista sovintoa tukemassa

CMI tukee Irakin kansallisia sovittelupyrkimyksiä ja tarjoaa asiantuntija-apua konfliktinratkaisutyöhön.

iraq

CMI:n projektipäällikkö Hussein Al-Taee, vanhempi asiantuntija Ilkka Uusitalo ja ohjelmapäällikkö Saana Keskitalo työmatkalla Irakissa. CMI tukee paikallisia rauhanpyrkimyksiä Irakissa epävirallisen vuoropuhelun avulla sekä tarjoamalla asiantuntija-apua.

Väkivallalla ja epävakailla olosuhteilla on Irakissa pitkät juuret. Pitkittyneiden sektaaristen konfliktien taustalla on vanhoja kaunoja ja poliittisia päätöksiä. Myös ulkovaltojen väliintulot ovat vaikuttaneet kiistojen pitkittymiseen. Yhteisiä tavoitteita on ollut vaikea asettaa, mikä on lisännyt yhteiskunnallista syrjäytymistä ja poliittista eripuraa maassa entisestään. Irakissa ollaan kuitenkin nykyään yhteiskunnan kaikilla tahoilla laajalti sitä mieltä, että haasteisiin tulee tarttua ja eri väestöryhmät tulee ottaa huomioon päätöksenteossa.

CMI tukee Irakin kansallisia sovintopyrkimyksiä epävirallisten neuvottelujen avulla sekä tarjoamalla asiantuntija-apua konfliktinratkaisutyöhön. CMI:n puolueettomuus ja ponnistelut vahvistaa paikallisten toimijoiden konfliktinratkaisuosaamista ilman omia tarkoitusperiä mahdollistavat yhteistyön kaikkien keskeisten tahojen kanssa. Toimintaperiaatteidensa ansiosta CMI on pystynyt luomaan tärkeitä ja luottamuksellisia yhteistyöverkostoja maan poliittisella kentällä.

Työssämme on keskeistä, että irakilaiset itse päättävät maansa tulevaisuudesta. CMI tarjoaa taustatukea paikallisten tarpeiden mukaan.

 • Yhteiskunnallisten muutosten tarpeellisuudesta on enenevissä määrin yhteisymmärrystä Irakissa.
 • CMI edistää Irakissa kansallisen sovittelutyön etenemistä tukemalla epävirallisia neuvotteluja ja tarjoamalla asiantuntija-apua konfliktinratkaisutyöhön.
 • CMI toimii Irakissa virallisten neuvottelujen ulkopuolella ja antaa taustatukea irakilaisten omille ponnisteluille kohti vakaampaa yhteiskuntaa.

Libya: Kokonaisvaltaista ja osallistavaa tukea siirtymävaiheeseen

CMI edistää kansallisen ja paikallisen tason vuoropuhelua Libyassa tukeakseen maan ponnisteluja rauhaan.

libya

CMI on konsultoinut maanlaajuisesti sidosryhmiä Libyassa.

Muammar Gaddafin hallinnon kaaduttua vuonna 2011 ei Libyassa olla onnistuttu luomaan uusia ja toimivia yhteiskunnallisia rakenteita. Maassa kärsitään vallan pirstoutumisesta ja poliittisesta vastakkainasettelusta, eikä hallitus ei ole saanut riisuttua aseista sodan aikaisia kapinallisryhmiä. Alueelliset, ideologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset erimielisyydet kärjistävät poliittisia jakolinjoja. Gaddafin aikana kukoistanut eliitti ja vallankumouksen jälkeen valtaa saavuttaneet ryhmittymät jatkavat keskinäistä valtataisteluaan. Myös luonnonvarojen käyttöön ja hallintaan liittyvät kiistakysymykset jakavat maata.

Tukeakseen Libyan osallistavaa ja rauhanomaista siirtymäkautta CMI edistää kansallisen ja paikallisen tason vuoropuhelua konfliktin keskeisten tahojen välillä. Kestävän rauhan saavuttamiseksi on tärkeää, että kaikki Libyan keskeiset yhteiskunnalliset ryhmät, niin poliittiset puolueet, kansalaisyhteiskunnan toimijat kuin eri heimojenkin edustajat ovat mukana ratkaisemassa jännitteiden ja konfliktien taustalla kyteviä syitä.

 • Libyan poliittinen tilanne on polarisoitunut ja eri ryhmittymien väliset väkivaltaisuudet jatkuvat maassa.
 • Alueelliset, ideologiset ja taloudelliset erimielisyydet kärjistävät maan poliittisia jakolinjoja.
 • CMI tukee Libyan osallistavaa ja rauhanomaista siirtymäkautta edistämällä kansallisen ja paikallisen tason vuoropuhelua konfliktin keskeisten tahojen välillä.

Palestiina: Vuoropuhelua tukemassa

Yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa CMI tukee kansallisen sovittelutyön etenemistä Palestiinassa.

palestine

Palestiinan kansallisen sovinnon edesauttaminen tukee alueen demokraattista kehitystä, ja edistää rauhaa ja vakautta koko Lähi-idässä.

Palestiinalaisalueiden hallinto on sisäisesti hyvin jakautunut. Sisäisistä ristiriidoista johtuen palestiinalaisten mahdollisuudet vaikuttaa omaan yhteiskuntaansa ja poliittisiin prosessihin demokratian keinoin on hyvin vaikeaa. Pitkään jatkunut, lukkiutunut tilanne on vahingollinen koko väestölle.

CMI on vuodesta 2010 luonut tilaa vuoropuhelulle ja tukenut Palestiinan kansallista yhtenäisyyttä yhteistyössä paikallisen Masarat-järjestön kanssa. Tuomme epäviralliseen sovitteluprosessiin osallistujia Gazasta, Länsirannalta, Israelista sekä Lähi-idän alueen muista palestiinalaisyhteisöistä. Vuoropuhelu ja yhteistyö rakentavat luottamusta, ja tapaamisten epävirallinen luonne mahdollistaa keskustelut myös sellaisista kiistakysymyksistä, jotka ovat virallisissa neuvotteluissa jääneet käsittelemättä. Työmme ansiosta toimijoiden välillä säilyy keskusteluyhteys silloinkin, kun virallinen sovintoprosessi on jumissa.

Hankkeen avulla olemme pystyneet rakentamaan luottamusta ja yhteinäisyyttä palestiinalaisten yhteisöjen kesken. Olemme onnistuneet luomaan laajan verkoston toimijoita, jotka haluavat tukea kansallisen sovittelutyön etenemistä Palestiinassa. Vuoropuhelulla ollaan saavutettu useita konkreettisia ratkaisuehdotuksia, joita on viety eteenpäin asiaankuuluville palestiinalaisille toimijoille sekä Egyptille, joka on toiminut sovintoprosessin virallisena välittäjänä.

Palestiinan kansallisen sovinnon edesauttaminen tukee alueen demokraattista kehitystä, ja edistää pitkällä tähtäimellä rauhaa ja vakautta koko Lähi-idässä.

 • Palestiinan sisäiset erimielisyydet vaikeuttavat Palestiinalaisten kykyä vaikuttaa oman yhteiskuntansa asioihin.
 • CMI tukee vuoropuhelua yhteistyössä paikallisen Masarat-järjestön kanssa.
 • Epävirallisissa keskusteluissa syntyneitä ratkaisuehdotuksia on esitelty asiaankuuluville toimijoille.

Jemen: Edistämässä laajaa osallistumista rauhanpyrkimyksiin

CMI tukee Jemenin vakauttamista avaamalla keskusteluyhteyksiä, tukemalla vuoropuhelua eri ryhmittymien välillä sekä edistämällä naisten osallistumista konfliktinratkaisuun ja poliittiseen päätöksentekoon.

yemen

CMI painottaa naisten osallistumista konfliktinratkaisupyrkimyksiin ja poliittiseen päätöksentekoon.

Vuoden 2011 kansannousua seuranneen poliittisen siirtymävaiheen jälkeen Jemen luisui konfliktiin, joka on halvaannuttanut poliittisen prosessin ja aiheuttanut vakavan humanitaarisen kriisin. Väkivaltaisuudet ja syvenevät jakolinjat ovat estäneet vuosien 2013-2014 kansallisessa vuoropuhelussa sovittujen uudistusten toimeenpanon, jotka olivat pitkälti jemeniläisten tukemia.

CMI tukee Jemenin rauhanomaista kehitystä välittämällä epävirallisia keskusteluja poliittisesti ja yhteiskunnallisesti keskeisten ryhmien välillä. Painotamme erityisesti naisten osallistumista maan tulevaisuutta käsittelevään keskusteluun. CMI tukee jemeniläisnaisista koostuvaa Women’s Forum for Dialogue and Peace -ryhmää, jonka kautta naisten näkemykset pyritään nostamaan osaksi konfliktinratkaisuyrityksiä ja poliittista päätöksentekoa.

 • Jemenin vakavan humanitaarisen kriisin lievittäminen vaatii määrätietoisia ponnistuksia rauhan eteen.
 • CMI tukee Jemenissä kaikkien keskeisten poliittisten ryhmittymien välistä epävirallista vuoropuhelua.
 • CMI painottaa naisten osallistumista maan tulevaisuutta käsittelevään keskusteluun.