Koti
English
Arabic

Seuraa
meitä

Euraasia

Euraasia

CMI on ollut mukana tukemassa rauhanponnisteluja Itä-Euroopassa, Etelä-Kaukasiassa ja Keski-Aasiassa jo lähes vuosikymmenen ajan. Tuemme käynnissä olevia rauhanprosesseja ja edistämme vuoropuhelua ja hyvää hallintoa maissa, jotka kamppailevat vaikeiden poliittisten muutosprosessien ja väkivaltaisten konfliktien kanssa.

Keskitymme vahvistamaan paikallista, kansallista ja alueellista osaamista konfliktinratkaisussa. Tavoitteenamme on avata ja ylläpitää keskusteluyhteyksiä sekä rakentaa luottamusta konfliktien jakamissa maissa. CMI:n alueellinen tuntemus, pitkäjänteinen sitoutuminen rauhanprosesseihin, puolueettomuus sekä suomalainen identiteetti mahdollistavat asiantuntevan konfliktinratkaisu- ja rauhanvälitystyön alueen haastavimpien rauhanprosessien parissa.


Ukraina: Vuoropuhelua tukemassa

CMI on tukenut Ukrainan rauhanomaista kehitystä vuodesta 2009 lähtien.

CMI:n asiantuntija Denis Matveev (vas.), Euraasia-ohjelman johtaja Roxana Cristescu, sekä projektikoordinaattori Irma Pidtepa.

Ukrainan irtautuminen neuvostoaikaisista institutionaalisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista siteistä on yhä kesken. Ennen vuonna 2014 alkanutta kriisiä ei Ukrainan muutosprosessiin juurikaan oltu kiinnitetty huomiota, eikä yhteiskunnallinen keskustelu maan tulevaisuudesta ollut löytänyt paikkaansa.

CMI on tukenut Ukrainan rauhanomaista kehitystä vuodesta 2009 lähtien. Ensimmäinen hankkeemme oli kansallista konfliktinratkaisua edistävä projekti Mustanmeren alueella. Vuodesta 2014 CMI on tukenut Ukrainan poliittisesta ja taloudellisesta eliitistä sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoista ja tutkijoista koostuvan ryhmän dialogia. Tämä vuoropuhelu on auttanut löytämään rakentavia ratkaisumalleja keskeisten yhteiskunnallisten ja poliittisten ryhmien välillä oleviin kiistoihin Ukrainassa.

Dialogiryhmään kuuluu Ukrainan parlamentin jäseniä, ajatuspajojen johtohahmoja sekä merkittävien yritysten ja paikallishallinnon edustajia. Ryhmän osallistujat edustavat laajaa poliittisten näkemysten kirjoa sekä maantieteellisesti myös eri alueita – osallistujia on mm. Luhanskin ja Donetskin alueilta. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti Kiovassa, tapaa kansainvälisiä toimijoita sekä osallistuu vertaisoppimistilaisuuksiin ja -matkoille kuulemaan muiden rauhanprosessien hyvistä käytännöistä.

CMI antaa myös asiantuntijatukea Ukrainan virallisen rauhanprosessin toimijoille ja tekee yhteistyötä Trilateral Contact Group- ryhmän neuvottelijoiden kanssa.

CMI tukee Ukrainan ponnisteluja rauhaan vahvistamalla alueellisten toimijoiden osaamista ratkoa konflikteja. Työskentelemme yhteiskunnan eri tasoilla toimivien vaikuttajien kanssa. Lisäksi tarjoamme osaamistamme muun muassa poliittiseen vuoropuheluun, rauhaprosessien toteuttamiseen ja sovitteluun liittyen.

  • Ukraina tarvitsee tukea poliittiseen ja yhteiskunnalliseen siirtymävaiheeseen.
  • CMI tukee keskeisten ukrainalaisten yhteiskunnallisten toimijoiden vuoropuhelua.
  • CMI tukee myös virallisen rauhanprosessin toimijoita.

Etelä-Kaukasia: Asteittain kohti rauhaa

CMI rakentaa vuoropuhelua konfliktien jakolinjojen molemmin puolin sekä tukee virallisten tahojen rauhanvälitysponnisteluja.

caucasus

CMI on työskennellyt jo kuuden vuoden ajan Vuoristo-Karabahin konfliktin osapuolten kanssa ja luonut kanavia ja mahdollisuuksia luottamukselliselle vuoropuhelulle.

Neuvostoliiton hajoaminen jätti jälkeensä kipuilevan ja poliittisesti pirstaloituneen Etelä-Kaukasian. Törmäilevät geopoliittiset intressit, alueen historiallinen painolasti ja takkuileva talouskehitys sekä kansalliseen ja alueelliseen integraatioon liittyvät ongelmat aiheuttavat haasteita turvallisuudelle ja demokratiakehitykselle. Etelä-Kaukasiaan kuuluvat valtiot Armenia, Azerbaidžan ja Georgia kulkevat poliittisesti erilaisia ja osin myös vastakkaisia polkuja. Lukuisat kansainväliset ja kansalliset toimijat pyrkivät edelleen löytämään keinoja ratkaista Vuoristo-Karabahin, Abhasian ja Etelä-Ossetianin alueiden pitkään jatkuneita kiistoja, joihin ei vielä vuosikymmenienkään jälkeen ole löytynyt ratkaisuja.

CMI on toiminut Etelä-Kaukasiassa aktiivisesti vuodesta 2006 lähtien. Pyrimme ulottamaan konfliktinratkaisutoimet mahdollisimman laajasti yhteiskunnan eri tasoille ja mahdollistamaan marginalisoitujen kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osallistumisen vuoropuheluun. Lisäksi tuemme alueen rauhanomaista kehitystä tarjoamalla asiantuntija-apua virallisiin rauhanneuvotteluihin.

Nuoret yhteiskunnan muutosvoimana

CMI on jo kuuden vuodan ajan luonut keskusteluyhteyksiä ja rakentanut luottamusta Vuoristo-Karabahin konfliktin jakolinjojen molemmin puolin. Alueen yli kaksi vuosikymmentä jatkunut konflikti on jättänyt syvät jäljet erityisesti paikallisiin nuoriin, jotka ovat kasvaneet väkivaltaisuuksien alla ja eristyksissä toisistaan 1990-luvun sodan jälkeen. Alueen haastava tilanne on aiheuttanut polarisoitumista ja näköalattomuutta nuorten keskuudessa, mikä on luonut kasvualustaa yhtäältä välinpitämättömyydelle ja toisaalta radikaalille nationalismille. CMI jatkaa nuorten kanssa tehtävää työtään alueella.

CMI aloitti toimintansa Vuoristo-Karabahissa vuonna 2010. Euroopan unionin tukemana olemme jatkaneet konfliktien jakolinjoja ylittävää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. EPNK-hanke (European Partnership for the peaceful settlement of the conflict over Nagorno-Karabakh) edistää Vuoristo-Karabahin rauhanpyrkimyksiä rohkaisemalla rauhanvälityksessä toimivien järjestöjen ja median edustajia sekä poliittisia toimijoita yhteistyöhön keskenään.

Virallisten toimijoiden tukeminen

Vuodesta 2015 CMI on myös tukenut armenialaisia ja georgialaisia virallisia konfliktinratkaisutahoja kehittääkseen heidän osaamistaan rauhanvälityksessä ja syventääkseen keskusteluja alueen rauhanprosessista. Jotta Etelä-Kaukasian rauhanprosessi edistyy, alueen valtiot tarvitset laajan verkoston virallisia toimijoita, joilla on ymmärrystä alueen rauhanprosessin ja rauhanvälityksen kompleksisuudesta.

  • CMI on toiminut Etelä-Kaukasiassa aktiivisesti vuodesta 2006 lähtien ja tehnyt töitä erityisesti nuorten kanssa Vuoristo-Karabahin konfliktin jakolinjojen molemmin puolin.
  • CMI on vuodesta 2015 tehnyt yhteistyötä Armenian ja Georgian virallisten rauhanneuvottelijoiden kanssa.
  • CMI pyrkii vahvistamaan Etelä-Kaukasiassa toimivien alueellisten järjestöjen, valtiollisten toimijoiden sekä paikallisten rauhanvälittäjien kykyjä ja osaamista ratkoa konflikteja.

Gagausia: Kohti toimivaa autonomiaa

CMI tukee vuoropuhelua Moldovan ja Gagausian autonomisen alueen päättäjien välillä.

gagauzia

CMI:n projektipäällikkö Jale Sultanli (kesk.) ja projektikoordinaattori Natalia Djandjgava (vas.) Gagausiaa koskevan virallisen työrymän ensimmäisessä kokouksessa Moldovan parlamentissa Chisinaussa.

Moldovassa sijaitseva Gagausia sai autonomian 1990-luvun alussa, jotta alueen vähemmistöoikeudet saataisiin turvattua. Itsehallintoa koskeva, vuonna 1994 toimeenpantu laki on kuitenkin osoittautunut puutteelliseksi, mikä on johtanut erimielisyyksiin ja kasvaviin jännitteisiin Moldovan hallituksen ja Gagausian hallinnon välillä.

Vuonna 2015 CMI kutsui koolle moldovalaisista ja gagausialaisista lainsäätäjistä koostuvan epävirallisen työryhmän pyrkimyksenään rakentaa Gagausian itsehallinnosta toimivampaa. CMI tukee osapuolten välisiä tapaamisia ja perehdyttää ryhmän jäseniä erilaisiin muualla sovellettujen itsehallinnon malleihin opintomatkojen avulla. Hanke on Ruotsin Moldovan suurlähetystön rahoittama.

CMI tukee myös alkuvuonna 2016 työskentelyn aloittaneen Moldovan parlamentin virallista työryhmää, jonka tarkoituksena on parantaa Gagausian autonomisen alueen toimivuutta Moldovan perustuslaillisessa viitekehyksessä. Viralliseen työryhmään kuuluu Moldovan parlamentin edustajia sekä Gagausian hallinnon jäseniä.

Sekä viralliset että epäviralliset vuoropuheluprosessit ovat tärkeitä keinoja luoda mekanismeja ja työkaluja toimivalle ja tehokkaalle itsehallinnolle sekä lainsäädännön kehittämiselle. CMI tekee työtä Gagausian itsehallinnon kehittämiseksi yhteistyössä muun muassa Euroopan neuvoston, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön sekä Euroopan unionin kanssa.

  • Gagausian autonominen alue perustettiin 1990-luvun alussa vähemmistöoikeuksien turvaksi
  • CMI tukee Moldovan parlamentin sekä Gagausian hallinnon pyrkimyksiä parantaa autonomian toimivuutta

Transnistrian sovitteluprosessia edistämässä

CMI on tukenut Transnistrian konfliktin rauhanomaista ratkaisua vuodesta 2011.

moldova

CMI:n Euraasia-ohjelman johtaja Roxana Cristescu sekä Moldovan entinen varapääministeri Victor Osipov jatkavat yhteisiä ponnistuksia konfliktin ratkaisemiseksi.

Transnistrian konfliktivyöhykkeelle on matkaa EU:n itäiseltä rajalta vajaat 100 kilometriä. Alueen yhteiskunnalliset jännitteet ja konfliktin vuoksi hidastunut yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys vaikuttavat merkittävästi ihmisten elämään koko alueella. Vuonna 1992 leimahtaneesta sodasta lähtien Transnistria ja Moldovan tasavalta ovat yhdessä kansainvälisten toimijoiden kanssa pyrkineet löytämään poliittista ratkaisua kiistoihin.

CMI tukee alueen rauhanprosessia monella tasolla; rakentamalla luottamusta konfliktin osapuolten välille sekä tarjoamalla tukea ja asiantuntija-apua sovitteluprosessiin konfliktin jakolinjojen molemmin puolin.

Vuodesta 2011 CMI on tukenut alueellisen neuvotteluryhmän sovitteluprosessia, johon osallistuu poliittisia analyytikkoja, aiempien rauhanprosessien neuvottelijoita, entisiä diplomaatteja ja nykyisiä ylimmän johdon neuvonantajia Chisinausta, Tiraspolista, EU:sta, Moskovasta, Washingtonista ja Kiovasta. Mahdollistamme ryhmän jäsenten välisen säännöllisen vuoropuhelun alueen poliittisesta, taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Ryhmä antaa suosituksia virallisen konfliktiratkaisuprosessin neuvottelijoille sekä kansainväliselle yhteisölle, ja vaikuttaa siten myös Transnistrian konfliktin virallisiin rauhanneuvotteluihin.

  • Vuonna 1992 leimahtaneesta sodasta lähtien Transnistria ja Moldovan tasavalta ovat yhdessä kansainvälisten toimijoiden kanssa pyrkineet löytämään poliittista ratkaisua kiistoihin.
  • CMI tukee aiempien rauhanprosessien neuvottelijoista, entisistä diplomaateista ja nykyisistä ylimmän johdon neuvonantajista koostuvan neuvotteluryhmän työskentelyä.